Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Cornelis GRIEP (1789-1856)
Veerschipper van Fort Bath op Antwerpen

 

Cornelis Griep wordt geboren op 11 december 1789 in Kruiningen, en twee dagen later gedoopt in de Hervormde kerk aldaar. Doopgetuigen zijn zijn grootouders van vaderskant, Cornelis Griep en Jacoba Steketee.  Abraham Griep en Maria Goosen. (Een ouder broertje, ook Cornelis genoemd, is jong overleden).

Cornelis heeft drie zusters en twee broers:
Krijna, geboren 15 september 1791, Jan, geboren 29 november 1793, Jacoba, geboren 25 januari 1797, Francina, geboren 12 november 1798 en Marinus, geboren 14 december 1800.

 

 

 

GEHUWD TE SCHORE

Op 22-jarige leeftijd trouwt Cornelis met de acht jaar oudere Willemina Rottier.

Het huwelijk wordt door de vader van Willemina, die dan burgemeester van de dorpjes Schore en Vlake is, gesloten op 30 januari 1812 te Schore.

Cornelis Griep en Willemina Rottier krijgen drie kinderen: Marie Griep, geboren 7 december 1812, heeft slechts een uur geleefd;
Maria Griep, geboren 29 augustus 1814 te Schore, en
Cornelis Griep, geboren 22 oktober 1819 te Fort Bath.

 

Fort Bath, gezien vanuit het zuiden (vanaf de Westerschelde), 1803

Op 6 april 1812 ontbieden ze Leonard de Fouw, Keizerlijk Notaris, residerende te Goes, in hun woonhuis in Schore. Ze laten dan beiden een testament op de langstlevende maken.

Aan hun eventuele nakomelingen wordt gelegateerd: "Alle mijne Kleederen zoo van Linne, Wolle als andere Stofagien, mits gaders al het ongemunte Goud en Zilver, tot mijn lijfsgebruik en Cieraad gediend hebbend en op mijn overlijden in mijnen Boedel te bevinden".

 

SCHIPPER, VARENDE OP ANTWERPEN

Op 2 maart 1818 koopt Cornelis Griep, schipper te Schore, van Jan van Boven Corneliszoon, schipper te Fort Bath (op de Bathse Kaaij), de herberg en logement "Land en Scheldezigt, gelegen op de kade aldaar:
"een woonhuis, schuur en paardestal, staande op de zeedijk bij de Bathse Kaaij, gemeente van Bath, kanton van Kruiningen, in het district van Goes voorschreve, bekend onder nummer twee en twintig, binnen de gemerken oost, west, zuid en noord de dijk.
Zijnde den verkoop en koop geschied voor en omme de somma van twee duizend vier honderd guldens".
De koopacte wordt gepasseerd voor notaris Jan Soetebier te Goes. (G.A. Goes, inv. nr. 1277, acte 3777)

 

Hiernaast het bewuste perceel op de kadastrale kaart van 1832, bekend onder sectie B, nummer 34. 

 

Vanaf die tijd wordt Cornelis genoemd als "schipper, varende op Antwerpen".
Blijkbaar is hij al snel een gerespecteerd ondernemer in Fort Bath, want in 1820 wordt hij benoemd tot schepen (raadslid) van de gemeente. Hij bekleedt deze functie tot 1834.

Hij is schipper op de "Maria Cornelis", een Boeijer vaartuig van 11,5 ton. Het schip is genoemd naar zijn beide kinderen.

In 1823 heeft Cornelis blijkbaar geld nodig, want dan past hij een interessante financiŽle constructie toe.

Notaris Leonardus Lankhorst uit Goes stelt een inventarislijst op van de boedel van Cornelis en Willemina Rottier. De boedel, inclusief zijn schip de "Maria Cornelis", blijkt fl 2596,55 waard te zijn. Hiervan uitgezonderd wordt het enige onroerende goed op de lijst, een boomgaard in Schore, geschat op fl 700,-.

Deze hele inventaris wordt dan voor bovenstaand bedrag verkocht aan zijn vader, Abraham Griep, schipper te Kruiningen !
Dit alles onder de voorwaarde dat de verkopers de eerste tien jaar het vruchtgebruik van alle genoemde goederen zullen hebben.

 

Overzicht van de Schelde van Fort Bath tot Antwerpen, omstreeks 1832.
Hierop is fraai de route te volgen die veerschipper Cornelis Griep vele malen heeft afgelegd .
(de prent toont de Nederlandse scheepsmacht, aanwezig in verband met de Belgische opstand)

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1824 is Cornelis Griep pachter van het veer van de Bathse Kaai over de Westerschelde naar Doel, Fort Lillo, Fort Liefkenshoek en Antwerpen. Hij betaalt hiervoor fl 100,- per jaar. Hierboven staan de tarieven vermeld, zoals ze in 1825 geadverteerd werden.

VAN DE NOOD EEN DEUGD

Bovenstaande afbeelding laat ook zien waarom het veer van Fort Bath op Antwerpen in de dertiger jaren van de 19e eeuw in onbruik raakt: Belgie komt in opstand tegen Nederland, en wordt zelfstandig.

Cornelis maakt van de nood een deugd:
een nieuwe grens betekent immers nieuwe regels. Cornelis Griep wordt aangesteld als "schipper visiteur der recherche te water".
Als varend ambtenaar van de belasting bezoekt hij zo langsvarende schepen ter controle op eventuele smokkelwaar !

 

Nu hij geen veerschipper meer is gaat hij zich ook wat meer bezighouden met de herberg "Land en Scheldezigt".
Hij verzoekt in mei 1834 de Directeur-Generaal van Oorlog om "bij de herstelling van het plankier zijner woning, hetzelve over de thans bestaande lengte van 12 ellen, met 2 ellen te mogen verbreden"
Het plankier is op de foto hiernaast, van circa 1915, duidelijk te zien.

 

 

 

Cornelis Griep overlijdt op 13 september 1856 te Fort Bath, 66 jaar oud.
De Goessche Courant van 15 september bericht over de tragische manier waarop hij aan zijn einde is gekomen.
Klik
hier om de memorie van successie van zijn nalatenschap te zien. Een memorie van successie werd opgesteld om te kunnen berekenen hoeveel successierechten de erfgenamen aan de staat verschuldigd waren.
Zijn echtgenote Willemina Rottier is overleden op 16 april 1863, eveneens te Fort Bath
.

 

Deze pagina  is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2009. © C. Griep.