Hoofdpijnpatiënten ontslagen op grond van 'werkweigering'

Anne-Marie Sohier

Sohier consultancy is een adviesbureau op het gebied van leven en werken met hoofdpijnaandoeningen, zoals migraine. In ons werk horen wij dagelijks waar hoofdpijnpatiënten tegenaan lopen. De afgelopen maanden krijgen we een groeiende stroom aanmeldingen van hoofdpijnpatiënten die ontslagen worden op grond van 'werkweigering'. Dit artikel is bedoeld om dit probleem bekendheid te geven en hoofdpijnpatiënten te waarschuwen.

Functioneringsproblemen

Sinds begin 2003 melden zich vlak achter elkaar nieuwe cliënten aan met allemaal dezelfde problematiek waar wij tot dan toe maar sporadisch mee te maken kregen. Op het moment dat deze cliënten zich aanmelden zijn zij op staande voet ontslagen op grond van werkweigering. Voor de goede orde: deze verhalen spelen allen bij verschillende werkgevers in verschillende sectoren. Hun verhalen laten in grote lijnen dezelfde gang van zaken zien.

Zij waren allen meerdere jaren in dienst bij hun werkgever. In die jaren moesten zij zich regelmatig door hun hoofdpijnklachten ziek melden. Zij hadden allen overleg gehad met hun werkgever om hun werk aan te passen zodat zij zich minder ziek hoefden te melden. Voorbeelden van aanpassingen die zij wilden zijn: minder klantgericht werk, minder uren achter de computer, geen nachtdiensten of onregelmatige diensten, geen lange vervoerstijden, minder met deadlines hoeven te werken. Kortom, aanpassingen waardoor het werk minder vastloopt door de migraine of aanpassingen die de frequentie van de aanvallen kunnen verminderen.

In sommige gevallen is een aanpassing in taken of functie doorgevoerd. Er werd dan echter niet gericht voor aanpassingen in het werk gezorgd waar de werknemer om had gevraagd. Mensen werden bijvoorbeeld wel overgeplaatst naar andere afdelingen. Hierbij werd vaak in hun personeelsdossier aangetekend dat zij disfunctioneerden in hun bestaande werk. De overplaatsing naar een andere afdeling werd in het personeelsdossier aangemerkt als een plan van aanpak in het kader van 'disfunctioneren van een werknemer met een hoog ziekteverzuim'. In al deze gevallen heeft de Arbo-arts de belangen van de zieke werknemer niet voldoende kunnen behartigen. Een groot probleem is dat de werkgever vrij is een contract met een Arbo-arts direct op te zeggen als zijn aanpak hem niet bevalt.

Finale oproep

In al hun verhalen werden de cliënten door hun baas opgeroepen. Er werd hen te kennen gegeven dat het werk was aangepast, dat zij zich beter moesten melden en hun werkzaamheden moesten hervatten. Opvallend is ook dat er in bijna alle verhalen wordt gesteld dat de werkgever eraan twijfelde of de migraine wel waar was. Vaak stond deze twijfel op schrift in het personeelsdossier. De werknemer zou migraineklachten veinzen om zo niet naar het werk te hoeven. Zij kregen een ultimatum: direct terugkeren naar hun werk. Een enkele cliënt is met een zware migraineaanval toch naar het werk gegaan. Zij lag lijkbleek over te geven op de vloer van haar kantoor. Dit werd echter ook als veinzen beschouwd! De andere cliënten zijn ziek thuisgebleven.

Ontslag

Het gevolg was dat zij op staande voet ontslag kregen wegens 'werkweigering'. De uitbetaling van hun salaris werd per direct stopgezet. In alle gevallen is niet direct een ontslagvergunning aangevraagd. Het indienen van de ontslagvergunning liet gemiddeld zo'n 5 maanden op zich wachten. Zolang er geen ontslagvergunning is aangevraagd kun je die niet aanvechten. Bovendien kun je in de tussentijd geen WW of bijstand aanvragen. Al die tijd zit je in onzekerheid en zonder inkomsten. Bij een aantal mensen heeft dit ertoe geleid dat hun telefoon en het gas zijn afgesloten omdat ze de rekeningen niet meer konden betalen.

Als de ontslagvergunning uiteindelijk wel verleend wordt op grond van werkweigering dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Omdat je verwijtbaar werkeloos bent verklaard vervalt het recht op WW. Beschik je over eigen geld of een eigen huis dan heb je ook geen recht op een bijstandsuitkering. Pas als deze middelen opgegeten zijn mag je bijstand aanvragen.

De achtergrond

In het artikel 'WAO-voorstellen Commissie Donner: gedonder voor hoofdpijnpatiënten' in Hoofdzaken 3/2001 gaven we al een waarschuwing voor de mogelijke effecten van de nieuwe wetten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als grootste gevaar hebben we toen gemeld dat werkgevers chronisch zieken gaan weren als werkgevers meer voor de kosten van chronisch zieken moeten opdraaien.

Volgens de huidige wet moet de werkgever twee jaar lang het salaris van een zieke werknemer doorbetalen. Dit geldt ook als vrijwel zeker is dat zij na die twee jaar door hun ziekte niet kunnen terugkeren naar werk. Het lijkt mij waarschijnlijk dat werkgevers proberen dit te voorkomen. Als de WAO geen uitkomst meer biedt om van de kosten bevrijd te worden, zullen werkgevers andere wegen zoeken, zoals ontslag op grond van werkweigering. Hoofdpijnpatiënten worden hiermee steeds rechtelozer.

Tips

Mocht u in een dergelijke situatie dreigen te raken denk dan aan het volgende: * Ga er niet vanuit dat het wel goed zal komen. Bel een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, die weet welke stappen je absoluut niet en absoluut wel moet zetten. Of bel de Helpdek Gezondheid, Werk en Verzekeringen op 020-4800300. * Schakel uw huisarts of specialist in voor een recente diagnose of recente medische verklaring over uw gezondheid.

Mevrouw Drs. A-M. Sohier van Sohier Consultancy in Utrecht is psycholoog NIP, heeft een adviesbureau o.a. voor Migraine en werk en is redactielid van Hoofdzaken

Uit Hoofdzaken, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek