Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Testamenten Cornelis Griep en Jacoba Steketee
(RAZE 3301, Kruiningen, 119 en 138)

 

RAZE 3301, no. 119:

Op heden den 1 augustus 1795 compareerde voor mij Marinus Jacobus van Steveninck, secretaris der Ambagtsheerlijkheid Kruiningen, ter presentie van de natenoemenne scheepenen:
Cornelis Griep en Jacoba Steketee egte lieden woonende onder dezen heerlijkheid, mij secretaris en scheepenen bekend, zijnde de comparante ziek dog egter beneffens den comparant haar verstand zinnen en memorie ten vollen magtig en gebruikende, zoo als mij secretaris en scheepenen ten passeren dezes is gebleken, veklaarende geneegen te wezen om te disponeeren over alle hunne natelatene goederen, doende alvoorens dood en te niete alle voorgaande testamenten codicillen ofte andere makingen van uitersten willen die voor dato dezes mogte zijn gepasseerd niet willende dat een derzelve eenigen kragt meer zal hebben ofte behouden;
en vervolgens nu opnieuw te disponeeren ende zoo verklaarde hij testateur eerst te disponeeren en daar in verklaard hij te stellen tot zijn eenige en algeheele erfgenaam ofte erfgenaame de testatrice in dezen met volle regt en titul van erfstellinge dog nogtans onder dezen speciale conditie dat zijn testatrice zal gehouden en verpligt wezen om aan de kind of kinderen door den testateur natelaten te moeten uijtkeeren en voldoen de zuivere legitime portie kinderen na scherpheid van regten uijt de goederen van hun ouders compenteerende;
dog indien gemelde kind ofte kinderen de testatrice in volle en geruste bezit van den ganschen boedel laten zullen dezelve in plaats van voorn. legetime portie genieten de geregten helft des boedels, of het hertouwen ofte hetrouwd afsterven van de testatrice, stellende hij testateur gemelde kinderen tot zijn erfgenaamen.

En zij testatrice mede komende ter dispositie
daar in verklaarde zij testatrice indien zij de eerstervende zal zijn tot haar eenige en algeheele erfgenaam ofte erfgenaamen te noemen en te stellen haar man den testateur met en beneevens de kind of kinderen in eerder huwelijk verwekt bij wijlen haaren vorie man Leenderd Pikkaart als bij de testatrice verwekte kinderen ieder in een egale kinds gedeelte met volkome regt en titul van erfstellingen als voren
dog nogthans onder deze speciaale conditien, dat de voorn. kinderen zullen gehouden en verpligt wezen om hunne gemelde erfportie te moeten aanvaarden volgens te doene neuterale taxatie door twee deskundige persoonen, en dat dus den testateur de vrije keusse en magt zal hebben om de zoo losse als vaste effecten te kunnen overnemen en aanvaarden volgens gemelde taxatie van den halve boedel; stellende gemelde testatrice gemelde kinderen mede tot haar erfgenamen.
Stellende zij testateuren elkanderen over en weder aan tot voogd ofte voogdesse over der zelver minderjarige erfgenamen en derzelver van haar te ervene goederen met magt van assumptie en surrogatie zoo in als buiten den Bloede, en dus zonder bepalinge tot den uitleide van gemelde voogdie toe.

Secludeeren zij testateuren alle weeskamers ofte geregten als weeskamers ageerende en speciaal de weeskamer van Kruiningen voornoemd als alle dezelve voor derzelver andersints te nemene moeite en toezigt bedankende bij dezen.

Het voorschreeve de testateuren woordelijk voorgeleezen zijnde verklaarde zij het zelve te wezen hun testament begeerdende het zelve alsoo zal worden agtervolgt en naargekomen 't zij als testament codicil ofte zoo als iemands laatste wil na regten best substiteeren en bestaan kan.

Aldus gepasseert ter presentie van den natenoemene schepenen getuigen Sarel Oostdijk en Foort de Back scheepenen ten huijse van de testateuren.

 

 

RAZE 3301, no 138:

Op heden den 8sten January 1797
Compareerde voor mij M.J. v. Steveninck secretaris der heerlijkheid Kruiningen en twee onderstaande scheepens als getuigen:
Cornelis Griep en Jacoba Steketee egtelieden woonende onder deze heerlijkheid mij secretaris en scheepenen bekend, welke comparante ziek te bedde leggende dog egter beneffens den comparant haar verstand zinne en memorie ten vollen magtig zijnde en gebruikende zooals mij secretaris en scheepenen ten passeeren dezes is gebleeken; verklaarden geneegen te wezen om te disponeeren over alle hunne natelatene goederen; doende dood en te niete alle voorgaande testamenten, codicillen ofte andere makingen van uiterste willen, niet willende dat een derzelve eenige kragt meer zal hebben ofte behouden en vervolgens als nu op nieuwts disponeerende.
Verklaarde hij testateur eerst ter dispositie komende tot zijn eenige en universeele erfgenaam ofte erfgenamen te noemen en stellen zijn huijsvrouw de testatrice is dezen met volkome regt en titul van erfstellinge onder deze speciaale conditie dat zij testatrice zal gehouden en verpligt wezen aan de kind ofte kinders staande dit huwelijk verwekt te moeten uijtkeeren en voldoen volgens taxatie van twee neuterale lieden, de zuivere legetime portie kinderen na scherpheid van regten uijt de goederen van hun ouders competeerdende, institueerende hij testateur hier mede zijn kinderen tot zijn erfgenamen.

En zij testatrice mede komende ter dispositie daar in verklaard zij testatrice tot haar eenige en universeele erfgenaam ofte erfgenamen voor alle haare natelatene goederen haar man den testateur, met vol[ko]me regt en titul van erfstellinge,
dog nogthans onder deze speciaale condi[tie]n dat hij testateur zal gehouden en verpligt wezen om aan de kinders staande dit huwelijk verwekt als in voorig huwelijk verwekt bij wijlen haar testatrices eersten man Jan Pikkaart hooft voor hooft een hondert ponden vls. en dus te samen onder hunne allen eene somma van vijf honderd ponden vlaams; stellende zij testatrice hier mede haare gesamentlijke kinderen mede tot haar erfgenamen, met volkomen regt en titul van erfstellinge.

Het voorschreeve zij testateuren woordelijk voorgeleezen zijnde verklaarde het zelve te wezen hun testament laaste of uijterste wille begeerende dat het zelve zal werden nagekomen 't zij als testament codicille ofte zoo als iemands laaste wille na regten bestaan en stand grijpen kan.

Aldus gepasseert ten huijse van de testateuren in presentie van Paulus Antonissen en Cristiaan Jacobse Kole scheepenen dezer heerlijkheid des 's avonds om 7 uuren.

 

 

terug

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2005. C. Griep.