Belangrijke Goethals´en


************************


Het oude en uitgebreide geslacht Goethals heeft vele personen gekend die een vooraanstaande positie in de samenleving hebben bekleed.
Hieronder volgt een korte beschrijving van een drietal van hen .


1. HENRI GOETHALS (1217-1293)

Henri Goethals werd in 1217 te Gent geboren als oudste zoon van ridder Gerem III Goethals en Marguerite de Masmimes . Hij mocht de titel Heer van Nieuwlande voeren .


Hij was een leerling van Albrecht de Grote en mede-leerling van de ( later Heilige ) Thomas van Aquino . Hij was een boezemvriend van Philippus Beneti , die stichter werd van de Serviten , een geestelijke mannen-orde zich noemende de " Dienaren van de H. Moeder Gods Maria ".

Hij werd in 1233 hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Paris , de Sorbonne en stond hoog in achting bij de koning van Frankrijk Philips de Schone en bij Paus Innocentius IV , die hem in het jaar 1247 het predicaat " Docteur Solennel " , ( Plechtige Leeraar ) verleende.

Inmiddels tot priester gewijd , liet hij verschillende schrifturen het levenslicht zien op het gebied van godsdienst en wijsbegeerte .

Hij stierf op 29 juni 1293 te Doornik , waar hij aarts-diaken was en werd begraven onder een marmeren tombe in de O.L.V.-kerk aldaar.


2. JOHANNES GEORGE GOETHALS ( 1611-1673 )

Johannes George Goethals werd geboren in 1611 te Blaricum , waar zijn vader, George Goethals, predikant was.
De vader van deze George , Lieven Goethals , moest kort na de geboorte van George, rond 1584 te Gent, wegens godsdienstige perikelen vluchten naar noordelijker streken .
George werd predikant te Hoorn en Blaricum .


Johannes ontving zijn opleiding tot doctor in de wijsbegeerte aan de universiteit te Leiden .
In 1632 werd hij benoemd tot predikant te Schellinckhout ; idem in 1634 te Purmerend .
Op 22-4-1640 werd hij als predikant bevestigd te Delft .

J.G.Goethals werd in 1646 tot hofprediker benoemd aan het hof van Prins Frederik Hendrik . In 1647 stond hij de prins bij aan zijn sterfbed , waarvan hij verslag deed in een geschrift : " `t Godtzalig overlijden van Zijne Hoogheit Frederik Henderik ."

Hij overleed op 24 december 1673 te Delft , alwaar hij in de Nieuwe Kerk werd begraven .

Christiaan Huygens schreef zijn grafschrift (14-1-1674):

Hier rust die goede hals, die moede hals, daer door
Het zaligh Woord soo soet, soo diep ging in `tgehoor.
Goed`halsen binnen Delf, denckt aen sijn onderwijsen,
Hoe kloeck het was, hoe mals, hoe krachtigh en hoe koel:
Ghij sult´er weinighe sien klimmen op uw´Stoel,
Die u met harden kost soo liefflijck sullen spijsen.


3. GEORGE WASHINGTON GOETHALS (1858-1928)

George Washington Goethals , hierna te noemen G.W.G. , werd geboren op 29 juni 1858 te Brooklyn , New York , U.S.A. Zijn vader , John Louis Goethals , was rond 1848/1849 geëmigreerd vanuit Stekene , België .
Hij noemde zich overigens toen Jean Baptiste en de gegevens betreffende zijn emigratie zijn nog nooit geheel opgehelderd . De voorouders van Jean Baptiste missen nog èèn schakel met de hier eerder gepubliceerde hoofdstam van het geslacht Goethals .


Hij doorliep de middelbare school te New York , waarbij hij d.m.v bijbaantjes grotendeels zijn studie verdiende . In april 1876 werd hij toegelaten tot de Militaire Academie van West Point .
Hij werd officier bij het Engineer Corps ; doorliep in snel tempo diverse rangen en verkreeg grote faam door de uitvoering diverse civiele en militaire bouwprojecten.

Op 18 februari 1907 werd hij aangezocht door President Theodore Roosevelt om het project van het Panama-kanaal , waaraan Ferdinand de Lesseps eerder in 1878 was begonnen , af te maken . Hij veranderde het totale concept ; geen kanaal op zee-niveau zoals De Lesseps dat had gewild , doch een verhoogd kanaal , aan weerszijden afgesloten door 3-traps-sluizen. G.W.G , inmiddels bevorderd tot Colonel , heeft dit project met groot succes volbracht .
Op 15 augustus 1914 werd het kanaal geopend ; G.W.G , inmiddels Genraal-Majoor , werd de eerste gouverneur van de Panamakanaal-zône .
Hij stierf op 21 Januari 1928 , na nog vele belangrijke projecten voor de amerikaanse regering te hebben uitgevoerd.


4. René Graaf Goethals de Mude (1899-1978)

René Louis Florent Jeanne Marie Graaf Goethals de Mude de Nieuwland werd geboren te Gent op 25 maart 1899.
Op 15 jarige leeftijd begaf hij zich naar Engeland waar hij gedurende anderhalf jaar een militaire vorming onderging met het doel zijn vaderland zo vlug mogelijk tegen de invasie van de vijand te verdedigen.
In 1916/17 vervoegde hij zich bij het Belgisch leger , waar hij als korporaal artillerie-observateur diende.

Hij nam deel aan verscheidene belangrijke veldslagen waaronder de afgrijselijke slag bij Houthulst.
In de laatste dagen van de oorlog werd hem door zijn artilleriecommandant , die op dat ogenblik in Eke-Nazareth was gevestigd , het bevel gegeven om 800 kanonschoten op het kasteel van en te Vurste te richten. Dit kasteel was toevallig het buitengoed van zijn ouders Graaf en Gravin Dorsan Goethals , die er gelukkig op dat ogenblik niet verbleven.
Het kasteel werd ernstig beschadigd daar vele kanonschoten het goed raakten. Verscheidene Duitse soldaten die er verbleven werden gedood of gewond.
René Goethals werd met talrijke nationale décoraties vereerd. Tot in zijn laatste dagen bleef hij getrouw aan zijn militaire herinneringen en in het bijzonder aan zijn artilleriecommandant, ene kapitein Paul de Wouters de Bouchout , die te Houthulst vlak naast hem heldhaftig stierf.

Wegens zijn verdienste als oorlogsvrijwilliger 1914-1918 ontving hij per Koninklijk Besluit van 22 Nov.1967 de toelating om voor hem en zijn afstammelingen de naam " de Mude de Nieuwland " aan zijn familienaam toe te voegen , hetgeen verwijst naar de twee heerlijkheden die sinds Gerem I Goethals , 1078-158 ,( zie nr. VII-a in de stamboom ) in het bezit der familie waren en waarvan de banieren staan afgebeeld op het wapenschild .

Hij was gehuwd met Elisabeth Marie Louise Hèléne de Laminne en overleed te Zwijnaarde op 4 mei 1978 .


5.Adrianus Leendert Jac. Goethals (1878-1944)

Adrianus Leendert Jacobus Goethals werd op 4 september 1878 in Middelburg , Nederland , geboren . Hij was de zoon van Cornelis Adrianus Goethals , timmerman/aannemer te Middelburg .
Goethals senior was een man die , begonnen als timmerman-metselaar , zich had opgewerkt tot aannemer en bouwkundig ontwerper . Hij wist zijn bedrijf uit te breiden tot een firma die in staat was tot het uitvoeren van grote opdrachten .
Goethals junior werkte vanaf jongsaf aan gewoon als timmerman in de zaak van zijn vader. Maar na de ambachtsschool en de Rijks-HBS te hebben doorlopen , studeerde hij verder aan de Academie voor Bouwkunde te Rotterdam . Tijdens deze studie liep hij te Brussel stage , speciaal met het oog op zijn belangstelling voor " Jugendstil " .
Als aankomend architect kwam de jonge Goethals in 1898 in Middelburg terug .
Op 28 december 1901 richtte hij met zijn vader bij notariële acte de firma C.A.Goethals en Zoon op , met als doel het maken van architectonische ontwerpen , het uitvoeren van timmer- en metselaarswerk , het drijven van handel in bouwmaterialen en het aannemen van openbare werken .
Talloze bouwwerken zijn het resultaat geweest van deze unieke samenwerking tussen vader en zoon . Het pronkstuk wordt wel gevormd door een enorme villa aan de Seissingel te Middelburg , genaamd " De Sprenck " , waarbij vader Goethals de glas- en loodramen ontwierp . Zijn kunstzinnige aanleg kwam hem daarbij goed van pas .
Alle bouwwerken ademen de invloed van de "Jugendstil" en de " Art Déco " en zijn daarom mede beeldbepalend voor de architectuur van de stad Middelburg .
A.L.J.Goethals ontwierp ook nog buiten Middelburg enige belangrijke panden , o.a. te Oostkapelle ( Walcheren ) , te Kapelle/Biezelinge en Kloetinge ( nabij Goes ).

Overgenomen uit een artikel van A.van Santen , " Loggia`s en Trapportalen , het werk van de Middelburgse architecten Goethals " in " De Wete " , nr. 4 , october 2001 .


6.Karel August Ernest Baron Goethals (1782-1854)

Karel August Ernest Baron Goethals werd geboren op 26-4-1782 , zie XXIX-c van de Hoofdstam Goethals .
Hij was gehuwd met Augustine Josephine Colette Husmans de Merbois .
Zijn carrière is een wel zeer opmerkelijke : hij diende namelijk als militair zowel onder een keizer als onder twee verschillende koningen in legers van drie verschillende nationaliteiten .

Hij ving zijn loopbaan aan in 1797 als cadet in het Oostenrijkse Leger van Napoleon Bonaparte en werd algauw luitenant in het Wurtemburg-regiment .
Hij nam in 1812 onder Napoleon deel aan de Russische Veldslag en werd daarbij krijgsgevangen genomen , doch keerde op 12 aug. 1814 weer terug in het franse leger .
Kort daarna verlaat hij het franse leger om met behoud van zijn graad in het nederlandse leger van Koning Willem I opgenomen te worden , waar hij algauw luitenant-kolonel wordt bij het 36e Bataillon Jagers te voet .In 1815 neemt hij deel aan de Slag bij Waterloo ,waarna hem wegens zijn verdienste de Militaire Willemsorde 3e klasse wordt verleend .
Zijn ster stijgt snel , want in 1829 zien wij hem in de rang van Generaal-Majoor als Provinciaal krijgsbevelhebber van West-Vlaanderen .
Na de afscheiding van België in 1830 en de vorming daarvan tot een zelfstandige staat , trad hij toe tot het nieuwe belgische leger onder Koning Leopold I , als Divisie-Generaal van de 2e Territoriale Divisie . Deze functie bleef hij uitoefenen totaan zijn pensioenering op 9 Juli 1847 .
Naast drager van de Militaire Willemsorde was hij onder meer Groot-Officier in de Orde van Leopold .

Gegevens verkregen via het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel , met dank aan dhr. R.Boijen .

Terug naar De Families Goethals

Terug naar de Homepage