De kandidaat dient onderstaande kihon te kunnen uitvoeren voor de zwarte band!

Dachi Waza Uke Waza Tsuki/Geri Waza
Zenkutsu dachi
Kokutsu dachi
Neko ashi dachi
Sanchin dachi
Kiba dachi
Shiko dachi
Fudo dachi
Uchi uke
Soto uke
Gedan barai
Jodan uke
Shuto uke
Oi tsuki
Gyaku tsuki
Mae geri
Mawashi geri
Ushiro geri
Yoko geri

 

De kandidaat dient minimaal 4 kata uit te voeren:

- Pinan 1 t/m 5.
- Tsuki no kata.
- Geksai dai ichi.

 

Klik hier om meer te weten over de Chinese termen!