Home

                newanimation1.gif (26402 bytes)Het Groene Cyberspace newanimation1.gif (26402 bytes)
Opdracht Onderzoek Actoren Bevindingen Zoeken Links

 

Brent Spar
Ter Illustratie

Inleiding

Sinds enkele jaren kennen we naast de conventionele communicatiemiddelen ook het Internet als specifiek onderdeel van de informatie en communicatie technologie (ICT). Kenmerken van het Internet, zoals het niet aan territoir gebonden zijn, snelheid en relatief lage kosten, maken het mogelijk voor een ieder om gebruik te maken van dit middel. Dit heeft tot gevolg dat een ieder met heel de wereld kan communiceren vanuit welke locatie dan ook, op welk tijdstip dan ook. Het Internet heeft geen gecentraliseerde structuur, nog is er een baas. Het netwerk karakter van het Internet en het feit dat alle spelregels( indien men hier überhaupt van kan spreken) voor een ieder gelijk zijn, maakt 'de kleine man' in principe net zo 'sterk' en zo 'machtig' als 'de grote man'. In het kader van dit onderzoeksverslag, betekent dit dat de maatschappelijke organisaties op zich hetzelfde niveau bevinden en met dezelfde 'tools' meedoen als bijvoorbeeld multinationals en overheden.

29l.gif (1598 bytes)

Het onderzoek is verricht naar aanleiding van de vraag in hoeverre Internet de positie van de milieuorganisaties, in casu Greenpeace(GP), versterkt en in welke vorm zich dit uit. Beginpunt van dit onderzoek is de Brent Spar casus die zich heeft afgespeeld tussen 1995 en 1998. In 1995 krijgt Shell UK een vergunning van de Britse overheid om het olieplatform Brent Spar te dumpen in de Atlantische Oceaan. Het gevolg is een reeks aan protestacties van milieu-organisaties, in het bijzonder Greenpeace (GP), rechtszaken aangebracht door Shell, onderzoeken gedaan door zowel Shell, Greenpeace als onafhankelijke internationale organisaties, protestacties van burgers uit verschillende EU-lidstaten, e.d. Op 29 januari 1998 deelt Shell UK mede het booreiland niet in zee te dumpen, maar op land te ontmantelen en onderdelen van het platform te hergebruiken.

29l.gif (1598 bytes)

Vragen die gesteld kunnen worden is in hoeverre Greenpeace gebruik heeft gemaakt van het Internet om invloed uit te oefenen op het beleid van Shell, maar ook op het beleid van de Britse, Nederlandse en Noorse overheid. Met invloed wordt in dit geval bedoeld in hoeverre heeft het gebruik van het Internet door GP ervoor gezorgd dat het onderwerp dumpen/ontmantelen van olieplatformen in de Noordzee, openbaar/bespreekbaar werd? In hoeverre heeft het gebruik van het Internet door GP bijgedragen aan het op de agenda van de diverse overheden plaatsten van dit onderwerp? In hoeverre is het Internet gebruik door GP verantwoordelijk voor het 'succes' behaald door GP in de Brent Spar case?

Tijdens het onderzoek zijn wij er niet onderuit gekomen ook te kijken naar de zogenaamde 'hidden agenda' van Greenpeace. Was het GP om het dumpen van de Brent Spar te doen, of was er meer aan de hand? Opvallend is in ieder geval dat 1998 door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot 'Year of the Ocean'. Verder is het in verband met de impact van deze case noemenswaardig dat er naar aanleiding van deze casus een fenomeen bestaat beter bekend als 'the Brent Spar syndrome'. Aangezien er nog verschillende booreilanden en olieplatformen in de Noordzee aanwezig zijn, die in de komende jaren ontmanteld moeten worden, is deze problematiek nog steeds actueel.

29l.gif (1598 bytes)

Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we naast enkele telefonische interviews met medewerkers van Shell, een medewerker van de Directie Noordzee en een medewerker van Greenpeace-NL, enkele e-mails verzonden. De e-mails zijn verzonden aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en aan the Oil & Gas Department van de Britse overheid. De vragen die er gesteld zijn hebben betrekking op het door de organisaties geformuleerde doel van hun website, de beoogde effecten te realiseren door middel van de website en het beleid rondom de website en in het algemeen het gebruik van Internet door de betreffende organisatie. Verder hebben we de relevante websites van GP, Shell UK, de Noorse overheid, de Britse overheid en van de Nederlandse overheid bekeken. Gelet is hier op de hoe de site is ingedeeld, wat het taalgebruik is, waar het accent op ligt, wat de achterliggende gedachte lijkt en wat is de gebruikte tactiek is van de betreffende organisaties.

 

 

Home ] Brent Spar ] Ter Illustratie ]

Send mail to C.M.M.Visser@kub.nl or sjacky@zeelandnet.nl  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 BKA Atelier-3
Last modified: December 20th 2000