Romeijnders Genealogie

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Genealogie Romeijnders

            Actum den 2en Januarij Ao. 1596tich.

 Last update :04-08-2015

D

ierick zone Loeij Goes woenachtich tot Lith heeft geloeft ende geloeft mids desen so van hem als zijnen erffgenaemen onder verbijntenisse van zijnen persoen ende alle zijne goederen present hebbende ende namaels vercijgende zo haeffen als erffe// Dat hij off zijnen erffgenaeme sullen gheeven ende betalen Gerit zone Jans Gerits de Vries scholtis der heerlijckheijt Lith off zijnen erffgenaeme (doorhaling) (doorhaling)// So haeffe ende erffe ende wanneer Cornelis zone Goeijaert Adriaenss woenachtich tot (doorhaling) Alem heeft geweest tot Rome daermen zeijt te ruste ende risederen onsen alderheijlichsten vader den paus ende den zelven Cornelis daer aff gebrocht goet beschet* (doorhaling) (doorhaling) (doorhaling) te betalen aen den de somme van tachtentich gulden ende dese schult heijrom[ende] des coopen van een jonge merije peijrt dat den voors[eijde] Dierick met goeden wille gecoft ende te danke des voers[eijde] Gerit de Vries scholtis (doorhaling) (doorhaling). Aldus geschiet voor schepen[en] der heerlijckheijt Lith Peter Henrixs ende Reijnder Henrixs//

Actum den 2en Januarij Ao. 1596tich

 

* vgl. Duits Bescheid