SCHIPPER TAALLessen en vertalingen moderne talen

Engels-Frans-Duits-Spaans-Nederlands

A.M. de Schipper
Vliedbergstraat 50
4411 AJ Rilland
Tel. 06-51181564 en privé 0113-551980
E-mail: schippertaal@zeelandnet.nl
Website: www.schippertaal.nl

De Talenspecialist
The Language SpecialistLe Spécialiste des Langues
El Especialista de las LenguasDer Sprachenspezialist