AFKOMSTIG UIT BOUDEWIJNSKERKE

boudewijn


De oorsprong van het Walcherse geslacht Looi(j)se ligt
in het dorpje Boudewijnskerke, zuidelijk van de kreek van Westkapelle.
De kreek ontstond na het bombarderen van de zeedijk op 3 en 17 oktober 1944.

Misschien is een stukje geschiedenis welkom en daarom laten we even een drietal erkende bronnen aan het woord. In 1753 beschrijft Isaäk Tirion het gehucht aldus: 'Ser-Boudynskercke, gemeenlijk Buienskerk genoemd, mede een Heerlykheid van welke Dorp en Kerk vergaan is, paalt ten Oosten aan de Heerlykheid van St.Janskerke, en ten Westen aan 't Gebied van Westkapelle. Jonkvrouw Johanna Thyssen is Vrouw van beide deeze Heerlijkheden.'Dl.II Blz.239. (Let er op dat zelfstandige naamwoorden toen nog met hoofdletters werdengeschreven.) Rond 1840, wordt in het 'Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden' de plaats als volgt beschreven: 'Boudewijnskerke, oudtijds ook Ser-Boijdinskerke en Ser-Boudewijnskerke geschreven, doch bij de landlieden meestal Boijenskerk of Buiskerke genoemd, heerlijkheid in het eiland Walcheren, provincie Zeeland, arrondisement Vlissingen, gemeente Zoutelande, St. Janskerke en Boudewijnskerke, palende Noord aan de Heerlijkheid Poppekerke, Noord-Oost aan Domburg-buiten, Oost aan St. Janskerke, Zuid en West aan Westkapelle-buiten. Deze heerlijkheid beslaat een oppervakte van 256 bunder 60 vierkante roeden 27 vierkante ellen. Ten jare 1247 had men daarin een dorp met eene kerk, aan de H.Nicolaas gewijd; de laatste is echter, in den strijd tegen Spanje, vernield, hoewel daarvan thans nog een gedeelte, benevens een ouden toren, aanwezig is. Het dorp is tot een gering buurtje ingekrompen; zoodat de geheele heerlijkheid thans nog slechts 17 huizen en 123 inwoners bevat. Men telt in dat buurtje alleen 3 huizen en 22 inwoners. De Zeeuwse Enceclopedie vermeldt het volgende over het plaatsje: 'In Boudewijnskerke ligt één van de fraaiste en gaafste vluchtbergen van Zeeland. De heuvel dateert vermoedelijk uit ca. de 12e eeuw. De berg is eigendom van het Kon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen; het beheer is in handen van de Stichting het Zeeuwse Landschap. Van de parochie Boudewijnskerke is weinig bekend. Ze was een dochter van Westkapelle en wordt vermeld in 1247. De kerk was gewijd aan St. Nicolaas, maar ook St. Martinus wordt genoemd. De kerk is tijdens het beleg van Middelburg (1572-1574) verwoest. De toren zou in 1622 geheel zijn vernieuwd; hij is echter in 1870 afgebroken. Het gebied van de parochie werd na de reformatie bij de hervormde gemeente van Zoutelande gevoegd.'. Na de val van Middelburg in 1574 is de kerk van de reformatie toonaangevend en ook op het platteland rond Boudewijnskerke hebben de nieuwe machthebbers het voor het zeggen. Sommigen beweren dat de kerk van Boudewijnskerke tijdens het beleg van Middelburg is verwoest. Anderen schrijven dit toe aan de beeldenstorm in 1566 maar in elk geval bleef de kerk een ruïne tot 1870. De bewoners spreken ook nu nog in hun dialect over 'Buiskerke' en dat is in deze tijd, waarin zoveel streek-eigen zaken verdwijnen, zeker iets om even bij stil te staan. Rond 1880 schreef Jos Mansion, een taalkundige uit Luik, een artikel over Ser-Boidinskerke zoals Boudewijnskerke vroeger genoemd werd. Daarin staat hij stil bij het merkwaardige van de “i-klank die heel specifiek schijnt te zijn voor Zeeland en nog meer voor Zeeuws-Vlaanderen. Hij noemt Boidinskerke een kostbare getuige van de vroeger in Zeeland heersende gewestspraak, het "Ingwaeoons". Maar het voert te ver om hier nu verder op in te gaan. Als afsluiting van dit stukje historie kan nog worden vermeld dat Boudewijnskerke sinds 1966 tot de gemeente Valkenisse behoort. Het gemeentebestuur van Valkenisse heeft bij dit buurtschap weer officiële plaatsnaamborden geplaatst. Inmiddels behoort dit nu tot de gemeente Veere. Een bezoek aan dit 'buurtje' kan na deze uitvoerige omschrijving voor niemand meer een probleem zijn.

verder>>

klik hier voor index