SPREUKENTABEL

Hieronder zie je een lijst met Latijnse spreuken. Sommigen zijn bekend, anderen juist niet. Deze spreuken kan je gebruiken als motto van een werkstuk, als lijfspreuk, als naam voor je nieuwe huis, of bijvoorbeeld als grafschrift (SUM QUOD ERIS). Als je zelf ook een spreuk hebt met vertaling, kan je die opsturen. Als je een spreuk hebt waarvan je de vertaling niet weet maar graag zou willen weten, kan je die ook opsturen. Wij vertalen de spreuk dan of we zoeken de vertaling op.

Abundat dulcibus vitiis Hij is rijk aan vriendelijke tekortkomingen
Alea iacta est De teerling is geworpen
Alius aliud dicit Een ander zegt iets anders. (Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is).
Audi et alteram pastem Hoor ook de tegenpartij
Auriculas asini quis non habet Wie heeft er geen - zij het slechts ook kleine - ezelsoren?
Ave Caesar Gegroet, Caesar
Bis vincit, qui se vincit in victoria Tweemaal overwinnaar is hij, die bij een overwinning zichzelf overwint
Boni pastoris est, tondere pecus, non deglubere Een goed herder scheert zijn schapen, doch vilt ze niet
Calcanda semel via leti De weg des doods moet eenmaal betreden worden
Calcat jacentem vulgus Het gepeupel vertrapt den gevallen man
Candore notabilis albo Opmerkelijk door haar blanke onschuld
Canes latrantes non mordent Blaffende honden bijten niet
Carpe diem Pluk de dag
Cave canem Hoed u voor de hond
Cetero censeo birrum (vinum) bibendum esse en toch ben ik van mening dat er bier (wijn) gedronken moet worden
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden
Chi pecora si fa, il lupo mangia Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolf gegeten
Cogito ergo sum Ik denk, dus ik besta
Concordia res parvae crescunt
Corpus Christi het lichaam van Christus
Credo quia absurdum Ik geloof omdat het strijdig is met het verstand.
Cuius testiculos habes, habeas cardeo et cerebellum diegene die je bij zijn ballen hebt, die heb je bij zijn hart en zijn ziel
De mortuis nil nisi bene Over de doden niets dan goeds
Divide et impera verdeel en heers
E pluribus unum Uit velen één (Spreuk op de US$-cent)
Emas, non qoud opus est, sed quod necesse est Koop, niet wat gij wel gebruiken kunt, maar wat gij niet missen kunt
Epistula non erubescit Een brief bloost niet (Het papier is geduldig)
Errare humanum est vergissen is menselijk
Ex falso sequitur quodlibet Uit een onware uitspraak volgt wat je maar wil
Faber quisque fortunae suae Ieder is de bewerker van zijn eigen geluk
Fallitur augurio spes bona saepe suo Een goede verwachting wordt dikwijls teleurgesteld
Fas est ab hoste doceri Het is goed ook van zijn vijanden te leren
Fatetur facinus is, qui judicium fugit Die het gerecht ontvlucht, bekent zijn misdaad
Fervet opus IJverig werk gaat voort
Fortes fortuna adjuvat Het geluk helpt de dapperen
Fortuna vitrea est; tum cum splendet, frangitur Het geluk is van glas; als het schittert, breekt het
Fronti nulla fides Op het uiterlijk kan men niet vertrouwen. (Schijn bedriegt)
Gladiator in arena consilum capit Een zwaardvechter vormt in het strijdperk zijn plan (Komt tijd, komt raad)
Hannibal ante portas Hanibal voor de poort!
Hic finis fandi Dat was het einde van het gesprek
Hodie mihi cras tibi Heden ik, morgen gij
Homo homini lupus De een zijn dood, de ander zijn brood
Homo sacra res homini De mens is een heilige zaak voor zijn medemens
Homo Sapiens non urinat in ventum... Een slimme vent pist niet in de wind...
Honos praemium virtutis Eer is de loon der deugd
Hora ruit; hora est! De tijd verstrijkt; het is tijd!
Horresco referens Ik huiver als ik er aan denk
Ignis mutatres Het vuur verandert de materie
Immanis precoris custos Herder van een ontzaglijke kudde
Impossibilium nulla obligatio est Tot het onmogelijke kan niemand worden verplicht
Inter utrumque tene Houd het midden
Interdum lacrimae pondera vocis habent Tranen hebben soms de kracht van woorden
Juvat inconcessa voluptas Verboden genot is zoet
Luctor et emergo Ik worstel en kom boven
Lupus est homo homini De ene mens is een wolf voor de anderen
Malus bonum ubi se simulat, tum est pessimus Nooit is een slechter mens slechter dan wanneer hij zich als een goed mens voordoet
Manere te volo donec venero Blijf tot ik er ben
Manibus pedibusque Met handen en voeten
Manu armata Gewapender hand
Marce, Marce, scholam non amas, sed tamen in scholam ire debes Markje, Markje, je houdt niet van school, maar toch moet je naar school gaan...
Mea vota Mijn wens
Mehercle Bij Hercules
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem revertis Bedenkt, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren
Mens sana non potest vivere in corpore sicco Een gezonde ziel kan niet leven in een droog licha
Miscemus utile dulci Laten we het nuttige met het aangename verenigen
Momento mori gedenk de stervenden
Moniti meliora sequamur Laat ons gewaarschuwd wijzer handelen
Morituri te salutant Zij die sterven gaan groeten u
Multa petentibus / desunt multa Hun, die veel begeren, ontbreekt veel
Nec scire fas est omnia Men kan niet alles weten
Nec semper feriet, quodcunque minabitur, arcus Geen boog treft altijd datgene, waarop hij gericht wordt
Nihil novum sub sole
Nitimur in vetitum semper cupimusque negata Wij streven altijd naar het verbodene en begeren hetgeen ons ontzegd is
Nolens Volens Lett: niet willend willend. (met tegenzin)
Nomen est omen De naam is een voorteken
O fors, o fatum scelaratum atque impium O goddeloos en misdadig lot! Oftewel: 'godverdomme'
O tempora, o mores ach wee, wat een tijden, wat een zeden
Occasio mihi fertur De gelegenheid werd me gegeven
Ora et labora Bid en werk
Otium sine litteris mors est Vrije tijd zonder literaire bezigheid is de dood
Pecunia non olet Geld stinkt niet
Possunt, quia posse videntur Zij kunnen het, omdat zij ervan overtuigd zijn dat ze het kunnen.
Qua patat orbis Zo wijd de wereld strekt (wapenspreuk korps marini
Quamquam sub aquam maledicere temptant
Qui non est hodie, cras minus aptus erit Die heden niet tot iets in staat is, zal het morgen nog minder zijn
Qui se ipse laudat, cito derisorem invenit Wie zichzelf prijst, wordt spoedig uitgelachen
Quid sit futurum cras, fuge quaerere Vraag niet, wat het morgen zijn zal
Quidquid latine dictum sit, altum viditur Al wat in het Latijn gezegd wordt, wordt als verheven beschouwd
Quieta non movere Wat rustig is, niet storen. (Geen slapende honden wakker maken)
Quis custodiet ipsos / custodes Wie zal de bewakers bewaken
Quod erat demonstrandum datgene wat te bewijzen was
Quod licet Iovi non licet bovi Wat Iuppiter mag, mag een rund nog niet
Rigor mortis lijkstijfheid
Sapiente vince, rex, noli vincere ferro! Een verstandig koning overwint niet met het zwaard
Semper avarus eget Een vrek lijdt altijd gebrek
Sic transit gloria mundi Zo vergaat des werelds roem
Spem pretio non emo Ik geef geen geld voor hoop
Studeo linguae Latinae discendae Ik leg me toe op het leren van Latijn
Sum quod eris Ik ben wat jij zal zijn (grafschrift)
Tempus fugit de tijd vliegt
Tu quoque, mei filii ook gij, mijn zoon
Urbi et Orbi Voor de stad en voor iedereen
Vana est sine viribus ira Haat, zonder macht om er aan te voldoen, is ijdel
Veni etinam tot hier ben ik gekomen
Veni, vidi, vici Ik kwam, ik zag en ik overwon
Vivat, crescat, floreat Leef, geloof, bloei