Op Brandnetel (Urtica spec) voorkomende gallen

Dasineura dioicae (Rübsaamen, 1895)
Gal op de bladrand van Grote Brandnetel (Urtica dioica) veroorzaakt door de galmug Dasineura dioicae (Rübsaamen, 1895)
Vlissingen, Nollebos, 18-05-2007
Meer over Dasineura dioicae

Dasineura urticae (Perris, 1840)
Gallen op de Grote Brandnetel (Urtica dioica) veroorzaakt door de galmug Dasineura urticae (Perris, 1840)
Goes, Poelbos, 06-08-2006
Meer over Dasineura urticae

Puccinia caricina DC
Gal, zgn. Brandnetelroest, op Grote Brandnetel (Urtica dioica) veroorzaakt door de schimmel Puccinia caricina DC
Oostkapelle, Vierhoogten, 09-06-2007
Meer over Puccinia caricina

Trioza urticae (Linnaeus, 1758)
Bladgal op Grote Brandnetel (Urtica dioica) veroorzaakt door de bladvlo Trioza urticae (Linnaeus, 1758)
Bavel, Landgoed Valkenberg, 20-09-2008
Meer over Trioza urticae