Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)

NL-naam: Rozenmosgalwesp
Familie: Cynipidae
Eis-code: DIPLROSA

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Bedeguaargal (Slaapappel) op Roos veroorzaakt door de galwesp Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Schouwen-Duiveland, Dijkwater,17-08-2005

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Bedeguaargal (Slaapappel) op Roos veroorzaakt door de Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Oostkapelle, Oranjezon, 04-03-2006

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Bedeguaargal (Slaapappel) op Roos veroorzaakt door de Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Westenschouwen, Boswachterij, 02-06-2007

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Bedeguaargal (Slaapappel) op Roos veroorzaakt door de Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Vlissingen, Nollebos, 08-01-2006

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Bedeguaargal (Slaapappel) op Roos veroorzaakt door de Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Oostkapelle, Oranjezon, 04-12-2005

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Bedeguaargal (Slaapappel) op Roos veroorzaakt door de Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Noord-Beveland, Schotsman, 08-07-2007

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Bedeguaargal (Slaapappel) op Roos veroorzaakt door de galwesp Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Noord-Beveland, Schotsman, 08-08-2006

Terug