Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)

NL-naam: Rozenknolgalwesp
Familie: Cynipidae
Eis-code: DIPLMAYR

Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)
Gal op Hondsroos (Rosa canina) veroorzaakt door de galwesp Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)
Rockanje, Voornes Duin - Waterbosch / Zwarte hoogte, 15-03-2009.

Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)
Gal op Hondsroos (Rosa canina) veroorzaakt door de galwesp Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)
Rockanje, Voornes Duin - Waterbosch / Zwarte hoogte, 15-03-2009.
Door vogel opengepikte exemplaren

Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)
Gal op Hondsroos (Rosa canina) veroorzaakt door de galwesp Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)
Rockanje, Voornes Duin - Waterbosch / Zwarte hoogte, 15-03-2009.

Terug