Over deze pagina


Waarover ?    Door wie ?    Waarom ?     Disclaimer

Waarover gaat deze pagina?

Toen mij de vrije keuze werd gegeven om een onderwerp voor een site te bedenken, was de keuze snel gemaakt. Noem het patriottisme, chauvinisme of nationalisme, maar ‘waar ik vandaan kom’ is erg belangrijk voor mij. Het leek mij daarom interessant om hier een website aan te wijden. Deze site geeft dan ook informatie over mijn afkomst en wel op drie schaalniveau’s: 

 • De Provincie Zeeland
 • De Gemeente Borsele
 • Het dorp ’s-Gravenpolder

 Bij elk van deze drie onderwerpen komen vaste hoofdstukken aan bod: 

 • Introductie/ligging    -  Waar ligt dit gebied en een korte introductie
 • Geschiedenis          -  Hoe is het gebied ontstaan?
 • Wapen (en Vlag)     -  Hoe ziet het wapen er uit en hoe is het ontstaan?
 • Steden/dorpen        -  Wat zijn de grootste steden/dorpen in deze regio?
 • Planologisch          -   Welke grote planologische projecten lopen er?

 

Door wie is deze pagina gemaakt?                                                                                       Back to top

De vormgeving is gemaakt door Nick Boogert uit 's-Gravenpolder, vierdejaars student Planologie en Stedebouwkunden aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijd te Breda. Onderhoud en redactie is eveneens in handen van Nick Boogert. 

Op deze website wordt soms verwezen naar teksten en/of documenten op andere pagina's dan deze. Wilt u deze in een nieuw scherm openen; druk dan SHIFT en klik op de link naar de betreffende pagina.

U kunt de grootte van het lettertype op deze website zelf instellen in uw browser. In Internet Explorer: Beeld - Lettergrootte.

Vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar: 

 

Waarom is deze site gemaakt?                                                                                             Back to top

Deze site is gemaakt in het kader van CV21 en CV23, twee 2ejaarsvakken gegeven aan de NHTV te Breda. De twee genoemde vakken zijn vakken waarin communicatie centraal staat. Een korte omschrijving van deze vakken:

CV 21: Het formuleren en structureren van vakteksten

Dit vak dat gegeven wordt door de docentes T. Wapstra, S. de Klerk, D. van Dijk, heeft een studiebelasting van 28 uur. Bovendien zijn er per week 2 contactgebonden uren, bestaande uit werkcolleges met individuele begeleiding. Om het ECTS-punt dat voor dit vak staat te verkrijgen, moeten individuele schrijfopdrachten gemaakt worden. Naar aanleiding van feedback door de betreffende docente mag dan de eerste versie nog eenmaal herzien worden waarna een beoordeling volgt. De student moet na afloop van de onderwijseenheid in staat om

 • Verschillende tekstsoorten te formuleren met behulp van stijldimensies, zoals duidelijkheid, exactheid, gepastheid en correctheid.

 • Doel- en publiekgerichte, goed gestructureerde vakteksten te schrijven met gebruikmaking van vaste indelingsprincipes.

 • De eisen toe te passen die gesteld worden aan de verschillende (tekst)onderdelen van een onderzoeksverslag.

Door het herschrijven van vakteksten wordt geoefend in publiekgericht formuleren. Doelgericht schrijven wordt geleerd door o.a. te werken met vaste indelingsprincipes om teksten te structureren.

CV 23: Verslag doen van zelf uitgevoerd onderzoek

Dit vak wordt gegeven door de docentes T. Wapstra, S. de Klerk en D. van Dijk en heeft een studiebelasting van 56 uur. Bovendien zijn er per week 2 contactgebonden, bestaande uit werkcolleges en individuele feedback en begeleiding. Om de 2 te behalen ECTS te verdienen, moeten individuele schrijfopdrachten gemaakt worden. Naar aanleiding van feedback herziet de studenten de eerste versies van de schrijfopdrachten. De student is na afloop van de onderwijseenheid in staat om:

 • Een compleet rapport (zie CV 21) te schrijven n.a.v. een zelf uitgevoerd onderzoek.
 • Een opzet (‘denkplan’) te maken voor een zelfstandig uit te voeren onderzoek.
 • Op basis van het eigen ‘denkplan’ een methodische structuur aan te brengen in een onderzoeksrapport.
 • Op basis van het eigen ‘denkplan’ een inleiding te formuleren voor het onderzoeksrapport, waarin
 • de probleemanalyse, doel- en probleemstelling, methode van onderzoek en de opbouw van het verslag aan de orde komen.
 • Zakelijk, objectief en controleerbaar (bronvermelding) en concreet verslag te doen van de gevonden onderzoeksresultaten.
 • Aansluitend conclusies te formuleren.

Een bruikbare, logische onderzoeksopzet is niet alleen de basis voor de uitvoering van een onderzoek, maar ook voor de verslaglegging daarvan. Vanuit een geschikte, helder geformuleerde doelstelling wordt bepaald welke onderzoeksstappen genomen moeten worden en welke (overkoepelende) hoofdvraag(en) op welke manier beantwoord moeten worden om de doelstelling te bereiken. De onderzoeksstappen/verschillende vragen zijn de basis voor de opbouw van het rapport in hoofdstukken en (sub)paragrafen. De probleemstelling en daaruit volgende onderzoeksvragen zijn bepalend voor de inhoud van de hoofdstukken en de conclusies.

Vervangende opdracht

Beide vakken (CV21 en CV23) zijn destijds door mij niet volledig afgerond. Na een overleg met mijn docente mevr. T. Wapstra is besloten tot een extra opdracht. Deze opdracht bestond uit het maken van een website, waarbij zelf het onderwerp gekozen mocht worden. Bij het maken van een website zijn een aantal dingen van belang voor het slagen van de website:
 • Inhoud
 • Opmaak
 • Navigatie

 

Disclaimer                                                                                                                              Back to top

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt samengesteld, is de auteur niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.