Update (feb. '07) /

Naast de gebruikelijke aanvullingen door eigen onderzoek en informatie van geÔnteresseerden, maar ook door geboorte, huwelijk en overlijden, mede geput uit advertenties, gezins- en persoonskaarten, is de volgende informatie nieuw in deze website:

Introductie /

Ik wil me even voorstellen: Fred Verduin, geboren in 1926, gehuwd met Ina. Wij hebben 3 kinderen: 2 jongens, Kees en Frits, en een dochter, Ellen. Zij is gehuwd en heeft onze 2 kleindochters.
Mijn hobby genealogie dateert uit de veertiger jaren. Ik werkte toen in Den Haag en kon daar derhalve gemakkelijk onderzoek in het Algemeen Rijksarchief doen. Het opzetten van een kwartierstaat bleek voornamelijk tot Zuid-Hollandse voorouders te leiden.
Na een langjarig verblijf en werk in andere provincies heb ik in 1998 mijn hobby weer opgepakt. Een groot deel van het resultaat ligt thans voor u. Bij het werk met het genealogie-programma en aan deze website heb ik grote steun van mijn beide zoons Kees en Frits gehad, die op het IT-terrein zeer thuis zijn.
 1. Kwartierstaat van Kees Verduin. Dit is mijn oudste zoon Cornelis Jacob. Hij vertegenwoordigt hierin ook mijn beide andere kinderen Ellen (Elisabeth Johanna) en Frits (Frederik Johan). Geografisch strekt deze kwartierstaat zich globaal uit van Scheveningen en Katwijk via Rotterdam en Gorinchem tot in de Betuwe, zuidwest Utrecht en noordwest Noord-Brabant.
 2. Genealogie Verduin/Verduijn, mijn eigen familienaam. Deze genealogie is ook in het Engels uitgevoerd wegens de Amerikaanse familieleden. Dit geslacht beweegt zich voornamelijk in de Vijfheerenlanden, benoorden Gorinchem. In de 18e eeuw is er een kort uitstapje naar Alblasserdam. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zijn er Verduinen naar elders in Nederland vertrokken. In 1900 emigreerde een gezin uit dit geslacht naar de Verenigde Staten.
 3. Genealogie Advocaat/Advokaat, de familienaam van mijn moeder. Deze familie komt hoofdzakelijk in de Alblasserwaard voor. Er wonen thans ook enige gezinnen Advocaat in Delft en omstreken, waarvan enige leden zijn geŽmigreerd naar Canada en de Verenigde Staten.
 4. Er is een overzicht in het Engels opgenomen van de afstammelingen van Aart Advocaat Descendants Aart Advocaat .
 5. Genealogie Koek, de familienaam van mijn vrouw. De vroegste gegevens komen uit Scheveningen. In deze genealogie zijn twee takken te onderscheiden: ťťn die via Katwijk naar Maassluis gaat en een andere, die in Den Haag/Scheveningen blijft.
 6. Genealogie Bot, de familienaam van mijn vrouw's moeder. Het is een van oudsher Vlaardings geslacht waarvan eerst in de laatste generaties takken afbuigen naar Rotterdam en naar Maassluis.
 7. Kwartierstaat van Tekko Roos (alleen vaderszijde). Hij representeert hierin ook zijn zuster Sonja. Hun moeder is een zuster van mijn vrouw, zodat haar gegevens in de als eerste genoemde kwartierstaat staan. De kwartierstaat is verspreid over Friesland, rond Amsterdam en in vroeger eeuwen in verschillende delen van het land. De ouders van Tekko en Sonja zijn geŽmigreerd naar AustraliŽ, waar ze zijn getrouwd. Vandaar dat ik hen behulpzaam ben bij het naspeuren van hun voorouders.
 8. In HistoriŽn worden gebeurtenissen e.d. beschreven, die betrekking hebben op personen uit kwartierstaten en/of genealogiŽn.

Mocht iemand aanvullingen of correcties op de genealogische gegevens van deze website hebben, dan stel ik vanzelfsprekend een e-mail zeer op prijs. Het is toegestaan van deze website gegevens over te nemen, mits bij publicatie, in welke vorm dan ook, de bron vermeld wordt. Ook bij overname van gegevens zou ik graag een berichtje ontvangen.


Update (Febr. í07) /

Besides the regular additions caused by own research and information from interested persons but also by birth, marriage and death, mostly by advertisements, family- and personal charts, there is the following new information:

Introduction /

I want to introduce myself: Fred Verduin, born in 1926, married with Ina. We have 3 children: 2 boys, Kees and Frits, and a daughter, Ellen. She is married and has our 2 granddaughters.
My hobby genealogy dates back to the 1940's. I worked then in The Hague and could there easily do some research in the National Archive. The start of a pedigree (ancestral table) gave mainly ancestors in the province of South Holland.
After a long time of living and work in other provinces I have picked up my hobby in 1998.A great part of the result is presented here. My sons Kees and Frits, both very familiar with the subject of IT have helped me with the genealogical program and this website.
 1. Kwartierstaat van Kees Verduin. This is the ancestral table of my eldest son Kees (Cornelis Jacob). He represents in this table also my two other children Ellen (Elisabeth Johanna) and Frits (Frederik Johan). Geographically this ancestral table is situated from Scheveningen and Katwijk via Rotterdam and Gorinchem till into the Betuwe, southwest Utrecht and northwest Noord-Brabant.
 2. Genealogy Verduin/Verduijn, my own familyname. This genealogical tree is also translated into English because of the American family members. This family lived mainly in the Vijfheerenlanden, north of Gorinchem. In the 18th century there was a short trip to Alblasserdam. Since the second half of the 19th century Verduin's departed to other places in the Netherlands. In 1900 a family out of this genealogy emigrated to the U.S.A..
 3. Genealogie Advocaat/Advokaat, the familyname of my mother. This family is mainly found in the Alblasserwaard. Now there live some families in Delft and its surroudings, of which some members emigrated to Canada and the U.S.A..
 4. Descendants of Aart Advocaat presents in English the descendants of the family mentioned in the previous sentence. The persons are spread over the Netherlands, Canada and the U.S.A.
 5. Genealogie Koek, the familyname of my wife. The earliest information is found in Scheveningen. In this genealogy there are two branches: one that goes via Katwijk to Maassluis and another one that remains in The Hague/Scheveningen.
 6. Genealogie Bot, the familyname of my wifes mother. It has always been a family in Vlaardingen.. In the last generations some branches turn off to Rotterdam and Maassluis.
 7. Kwartierstaat van Tekko Roos (only the father's side). He represents here also his sister Sonja. Their mother is a sister of my wife, so that her information is given in the ancestral table first mentioned. This table is spread over Friesland, around Amsterdam and in the early centuries in various parts of the Netherlands. The parents of Tekko and Sonja are emigrated to Australia, where they are married. That's why I helped them with researching their ancestors.
 8. In HistoriŽs events are described, that are related to persons from ancestral tables and/or genealogies. Up till now this is not important for American family members.

Should someone have additions or corrections to the genealogical information found on this website I would very much appreciate an e-mail. It is allowed to copy information from this website when the source is mentioned. In this case I would also appreciate an e-mail.


Fred, Kees & Frits Verduin

E-mail: fiverduin@zeelandnet.nl