Uut de PZC van den 19en meie 1999
Uit de PZC van 9 mei 1999
From the PZC, may 9th 1999

Zeeuws en Vlaemsch samen naar erkenning

door Marco Evenhuis

Noe staet 't toch echt te gebeuren. Waarschijnlijk kan er nog voor het einde van het jaar een aanvraag voor officiële erkenning van het Zeeuws als streektaal de deur uit. Een onafhankelijke werkgroep zal binnen enkele weken beginnen met de voorbereidingen. De werkgroep weet zich daarbij gesteund door een wetenschappelijke adviesgroep en een comité van aanbeveling.

De erkenning kan er komen doordat Nederland het Europees Handvest voor Streek- en Minderheidstalen heeft ondertekend. Dat handvest biedt volop mogelijkheden voor beperkte tot zeer verregaande bescherming voor streektalen. Het Fries, Nedersaksisch en Limburgs gingen het Zeeuws al voor.
Aardig detail is dat Frankrijk op korte termijn het handvest ook zal ondertekenen. Dat is geheel tegen de verwachting in, omdat Frankrijk het handvest tot op heden altijd als strijdig met de grondwet zag. 'Le Français est la langue de la République' staat daarin. Maar na een juridische expertise heeft Frankrijk besloten dat het Frans ook dé taal van de republiek kan zijn, als er daarnaast nog een aantal kleine taaltjes officieel worden gebruikt.
Zodra Frankrijk het verdrag heeft ondertekent, zal men in Frans-Vlaanderen erkenning aanvragen voor het nauw aan het Zeeuws verwante Vlaemsch, zo meldt de culturele vereniging 'Het Blauwershof' uit het Franse Godewaersvelde. Dat men niet kiest voor het standaard-Nederlands is logisch. Het moderne Nederlands staat net zo ver van de Frans-Vlamingen (die al bijna twee eeuwen geen Nederlands meer leren lezen of schrijven) als pakweg het Duits. Frans-Vlamingen moeten enorm hun best doen om een Hollander te kunnen verstaan. En ook andersom kost een gesprek heel wat inspanning: voor Hollanders zijn Zuid-Afrikanen nog makkelijker te verstaan dan Frans-Vlamingen.

Zeesch
Zeeuwen zullen echter amper moeite hebben om met de Franse Vlamingen te communiceren. Hun Vlaemsch is zeer nauwe familie van het Zeeuws. Het wijkt maar op een paar punten van de West-Vlaamse dialecten af, die op hun beurt weer overduidelijk veel gemeen hebben met bijvoorbeeld West-Zeeuws-Vlaams. De kans is groot, dat er voor het Vlaemsch en het Zeeuws gelijktijdig aanvragen voor erkenning worden ingediend. Daarnaast, en dat is nog veel interessanter, zou het wel eens zo kunnen zijn dat zowel het Zeeuws als het Vlaemsch zich naar de Europese overheden toe presenteren als één streektaal: met de termen Zeeuws en Vlaemsch (en West-Vlaams) bedoelt men dan één en dezelfde streektaal, die in heel het gebied van Ouddorp tot Duinkerke in honderden verschillende dialecten is op te delen.
Een taalkundige en taalhistorische basis daarvoor is in elk geval aanwezig. In de Middeleeuwen noemde men de kustdialecten in het zuidwesten van het Nederlandse taalgebied al één taal. De Middeleeuwse schrijver Jacob van Maerlant onderscheidde onder meer Hollands, Limburgs, Brabants, Vlaams en 'Zeesch' als aparte 'Dietsche spraeken'. Met 'Zeesch' ('taal van de zee') bedoelde de Bruggeling de taal van het hele kustgebied en niet alleen van Zeeland. Pas later is de betekenis verschoven naar de Zeeuwse dialecten. De oorspronkelijke situatie is overigens op veel taalkaartjes terug te vinden: Zeeland, West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen vormen bijna altijd één aaneengesloten gebied, taalkundig een van de meest homogene gebieden van het Nederlands taalgebied. Daar kan men in de Nedersaksische regio en in Limburg nog een puntje aan zuigen.
Tot één groot aaneengesloten 'beschermd' taalgebied zal het overigens voorlopig niet komen. België heeft het Europees Handvest namelijk nog niet ondertekend en er bestaat een kans dat dat nooit zal gebeuren. Het zou de toch al zo precaire taalkundige situatie in het land nog ingewikkelder maken. De vraag is ook of het West-Vlaams bescherming nodig heeft: meer dan 90% van de bevolking gebruikt er in de meeste situaties de taal van de streek. In Zeeland is dat nog maar iets meer dan de helft van de bevolking. In Frans-Vlaanderen is de taal er het ergst aan toe. Daar spreekt nog maar ongeveer een kwart van de inwoners Vlaemsch. En dat zijn bijna uitsluitend ouderen.

Stichting
Dat men in Zeeland nu kan beginnen aan het proces op weg naar erkenning, is te danken aan een initiatief van Stichting Zuudwest 7. Die stichting overhandigde al in december 1997 een brief aan gedeputeerde De Kok van cultuur waarin gevraagd werd de mogelijkheden voor erkenning van het Zeeuws eens serieus te onderzoeken. De Kok kwam aan dat verzoek tegemoet en nodigde Stichting Zuudwest 7 samen met de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek uit voor een gesprek. Er werd besloten dat beide instanties leden zouden aandragen voor een werkgroep en een wetenschappelijke adviesgroep. Die zal gaan werken aan een goed gefundeerde aanvraag voor erkenning. Die aanvraag zal door de Provincie Zeeland bij de Nederlandse regering worden neergelegd. De regering besluit dan of zij het Zeeuws inderdaad als officieel erkende streektaal zal aanmelden in Brussel.
Door omstandigheden (de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek liet het even afweten, omdat de men het te druk had met de productie van de cd-rom van het Zeeuws woordenboek) is het proces nu pas nu van start gegaan. Het is daarbij oppassen dat de te installeren 'Werkgroep Erkenning van het Zeeuws als Streektaal' (WEZAS) geen valse start maakt: de uitnodigingsbrief voor een eerste vergadering van voorzitter Kees Martens van de dialectenvereniging impliceert dat het om een project van de vereniging gaat. Dat is niet alleen onjuist, het zou ook erg onverstandig zijn om het project door één betrokken partij naar voren te laten brengen. Als de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek alléén een advies uitbrengt over erkenning, zou dat tenslotte hetzelfde zijn als wanneer een of andere instelling zelf een advies uitbrengt over haar eigen subsidie-aanvraag. Zoiets kunnen de Provincie Zeeland en de Eerste en Tweede Kamer natuurlijk niet serieus nemen.
In WEZAS zullen vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland, Stichting Zuudwest 7, de vereniging Ons Boeregoed en de Zeeuwse dialectenvereniging zitting nemen. Als WEZAS zich vanonder de vleugels van de dialectenvereniging weet te houden, zit het met die onafhankelijkheid wel goed.
Als alles een beetje meezit, gaat er nog voor het einde van het jaar een verzoek om erkenning richting Den Haag. En dan zal het niet lang meer duren voordat het Zeeuws net als het Limburgs en het Nedersaksisch erkend wordt als streektaal. Als ze in West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen een beetje gank maeke, wonen we aan het begin van het volgende millennium in één taalgebied dat zich uitstrekt van Goeree via Brugge en Kortrijk tot ver over de Belgisch-Franse grens. Een taalgebied met meer dan 1,7 miljoen inwoners, waarvan er meer dan 1,2 miljoen de streektaal machtig zijn. Dat biedt grenzenloze perspectieven.