Vragen

Over migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn, hoofdpijn en spierspanningshoofdpijn.


Vragen met antwoorden uit 'Hoofdzaken", vervolg:Bijwerking Efexor

Neuroloog Kuster is positief over het gebruik van Efexor bij pijnbestrijding (Hoofdzaken 2/2003 blz.). Kuster: 'Er zijn weliswaar nog geen grote onderzoekingen gepubliceerd, maar de resultaten in kleinere studies zijn zeer bemoedigend.'

Citaat: 'Het antidepressiemedicijn Efexor kan bij mensen die daarvoor gevoelig zijn ernstige longklachten gecombineerd met een hartaandoening veroorzaken. Onderzoekers van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) en het Royal Brompton Hospital in Londen hebben het verband tussen Efexor en de bijwerkingen gelegd. Volgens longarts M. Drent van het AZM komen die bijwerkingen van Efexor vaker voor, maar ze worden niet altijd herkend. Zij stelt dat met name de mensen bij wie de afbraak van medicijnen traag verloopt extra gevoelig zijn.'
Bron: Eindhovens Dagblad van 7 mei 2003

Hoe zijn bovenstaande berichten met elkaar te rijmen?"
Mevr. H.v.M. te N.

Reactie van neuroloog Kuster en de redactie van Hoofdzaken :
De in het krantenartikel geciteerde artsen hebben deze bijwerking in april jl. bij twee patiënten beschreven, lang na het drukken van Hoofdzaken . Het betreft waarschijnlijk een ernstige, maar heel zeldzame bijwerking. Er is al veel ervaring met dit middel opgedaan en deze klachten zijn nooit eerder beschreven. Het artikel is in een (weinig bekend) Amerikaans tijdschrift voor intensive care longartsen gepubliceerd. Verwacht kan worden dat er door longartsen en intensive care artsen wordt bekeken of er misschien andere patiënten aan een dergelijke bijwerking hebben geleden. Er is bij deze patiënten mogelijk een abnormaal traag afbraakmechanisme, waardoor Efexor (maar ook andere medicijnen!) zich in het lichaam kan opstapelen. Dat zal de toekomst leren.

Het artikel toont aan dat adviezen die in een blad als Hoofdzaken worden gegeven steeds met de voorschrijvende behandelend arts moeten worden besproken en niet klakkeloos mogen worden overgenomen. De arts (m/v) die de patiënt uiteindelijk een recept voorschrijft, dient van alle tot op dat moment bekende effecten en bijwerkingen op de hoogte te zijn en is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Deze arts is de behandelend arts. Hij kan als enige beoordelen of er bij die patiënt gevaar is van op elkaar inwerken van medicijnen, allergische reacties in het verleden, enzovoorts.

Een redacteur van een tijdschrift geeft antwoord op vragen en deze antwoorden zijn altijd algemeen en niet bedoeld en toepasbaar als individueel medisch advies. Hoofdzaken publiceert regelmatig een tekst die dat verduidelijkt. De redactie wil met deze reactie nog eens nadrukkelijk wijzen op het verschil tussen een reactie in een tijdschrift en het op de individuele patiënt afgestemde behandeladvies.


Hoeveel injecties?

Deze reactie geldt het artikel 'Medicijnen bij clusterhoofdpijn' (Hoofdzaken 2/2003). Zelf heb ik, naast veelvuldige migraine aanvallen, diverse Horton periodes meegemaakt. De laatste (hopelijk de allerlaatste) eind '98 begin '99. Deze laatste periode is afgesloten nadat ik verapamil ging gebruiken: direct resultaat. Een vriend van mij had dit middel op Internet gevonden. In overleg met de huisarts slik ik dat nog steeds omdat mijn bloeddruk toch aan de hoge kant was. Een doorbraak was indertijd de komst van Imigran. Dat heeft mijn migrainelijden geminimaliseerd. De injecties helpen goed om de vreselijke pijn te couperen in zo'n 3 tot 5 minuten. Een zegen. Ik kreeg echter 10 tot 12 aanvallen per etmaal en mocht volgens het boekje maar twee keer spuiten. Echter mijn neuroloog verzekerde mij dat veelvuldiger gebruik geen kwaad kon, zelfs tot de 10 tot 12 keer per etmaal als dat nodig was. Tijdens een neurologencongres begin 1999 was dit volgens hem aan de orde geweest. In het artikel in Hoofdzaken echter noemt u de beperking tot 2 injecties per etmaal. Zijn de inzichten veranderd? Graag uw reactie."
Hr. F.W.v.D. te M.

Dokter Kuster antwoordt:
De beperking tot twee injecties per 24 uur is juist. Dat staat in de bijsluiter. Voor migraine is dit maximum heel zinvol, maar patiënten met clusterhoofdpijn hebben vaak meer dan twee aanvallen per etmaal en gebruiken nog wel eens meer dan dit maximum. Als voorschrijvende arts is uw neuroloog er kennelijk van overtuigd dat het in uw geval geen kwaad kan als u meer dan twee doses gebruikt. Dat is een beslissing die door arts en patiënt wordt genomen en waarbij de baten en lasten tegen elkaar worden afgewogen. Het is niet verboden een geneesmiddel voor te schrijven in een dosering die de bijsluitertekst overschrijdt, maar dan rust er wel een extra verantwoordelijkheid op de schouders van de voorschrijver. Hogere doseringen geven niet alleen meer bijwerkingen, maar zijn vaak ook minder goed onderzocht.

Een congres bezoeken betekent niet alleen naar voordrachten luisteren, maar vooral deelnemen aan discussies en -buiten het programma- veel met elkaar praten. Het uitwisselen van ervaringen is een van de nuttigste aspecten van een congres. Tijdens die gesprekken hoor ik dat patiënten met cluster vaak veel meer dan twee doses per dag te gebruiken en daar soms geen last van te ondervinden. Dat laat onverlet dat er ook patiënten zijn met ernstige bijwerkingen (onder andere medicatieafhankelijke hoofdpijn) als gevolg van overmatig gebruik van sumatriptan. Over al deze problemen zijn er in tijdschriften en op congressen publicaties en dicussies. Alleen uw eigen arts kan met u beslissen wat voor u de beste oplossing is.


Vioxx na triptan

Tijdens de periode waarin ik bij neuroloog Ferrari van het Leids Universitair Medisch Centrum in behandeling was, bleef er lange tijd als onoplosbare klacht dat migraine-aanvallen bij mij soms een week duurden. Na drie dagen aan de ene kant ging de migraine dan over naar nog eens drie dagen aan de andere kant. Hiervoor kwam tegen het eind van de behandelingsperiode uit Ferrari's groep de suggestie: experimenteer met Vioxx (NSAID, halfwaardetijd: 19 uur). Neem dit 3 à 4 uur na inname van de triptan. Het gevolg zal zijn dat op het moment dat de triptan uitgewerkt raakt (zo'n 20 uur na inname) de Vioxx nog zo sterk aanwezig is dat het triggerniveau voor een terugkeer van de migraine daardoor zo veel hoger ligt dat herhaling van de migraine uitblijft. Gemeten over het eerste jaar daarna had ik in de helft van de gevallen nu maar één dag migraine en in nog eens meer dan 40% van de gevallen maar twee dagen! Ik neem sindsdien standaard 3 uur na de Maxalt een Vioxx 25 mg."
Hr. P.V. te H.

De redactie heeft bovenstaande brief voorgelegd aan de medisch redacteur, de heer J.A.M.Kuster.

Er is naar de combinatie van een triptan en een middel als Vioxx of een ander middel uit de groep der NSAID's niet veel onderzoek gedaan. Het is echter wel logisch te bedenken dat de vaak milde hoofdpijn die blijft bestaan of weer terugkomt als de triptan is uitgewerkt te behandelen met een dergelijk medicament. Met Vioxx zijn er bij mijn weten geen overtuigende studieresultaten, maar er is geen bezwaar tegen deze combinatie in overleg met de huisarts eens uit te proberen. Dit geldt dan alleen voor patiënten met langdurige aanvallen of met terugkerende hoofdpijn na eerst een goed effect van de triptan.


Bijwerking Maxalt

Sinds mijn puberteit heb ik (vrouw van 34) migraine zonder aura. Als ik regelmatig leef en vooral stress probeer te ontwijken, wordt mijn leven er niet al te zeer door beïnvloed. Ik ben heel blij dat er Maxalt smelt 10 mg is. Het is voor mij het verschil tussen minstens een dag doodziek op bed liggen en vrij normaal, zij het nogal slaperig, kunnen doorgaan met wat ik deed. Ik hoef gelukkig niet te vaak iets in te nemen, gemiddeld twee à drie keer per maand. Voor het overige kan ik beginnende hoofdpijn vaak onderdrukken met Saridon of enkele tabletten paracetamol. Meer medicijnen gebruik ik niet.

Het lijkt alleen wel of, een tijdje nadat ik een smelttablet heb ingenomen, mijn vermogen om de juiste woorden te vinden, verminderd is. Ik draai woorden of letters om, of kan helemaal niet op het juiste woord komen. Dit gebeurt niet alleen gedurende de 'slaperige' periode die volgt op de inname, maar soms nog dagen daarna. Is er iets bekend over deze bijwerking? Heeft Maxalt schadelijke bijwerkingen op lange termijn of is hier nog te weinig over bekend?"
Mevr. E.K. te K.

Dokter Van der Meulen antwoordt:
Het is een bekend feit dat na het innemen van een triptan de hoofdpijn sterk is verbeterd of verdwenen, maar dat men toch niet fit is. Sommigen voelen zich duf of traag. Uit uw beschrijving blijkt dat u een onderscheid maakt tussen deze fase en de problemen met het vinden van woorden. Het feit dat het verschijnsel nog dagen na de inname optreedt, maakt het onwaarschijnlijk dat het een bijwerking is van Maxalt, te meer daar uw klacht sowieso geen bekende bijwerking van triptanen is. Het lijkt me aan te bevelen om in de fase dat dit optreedt uw huisarts te bezoeken, zodat hij samen met u kan bekijken wat er voor verschijnselen zijn en of het nodig is daar verder aandacht aan te schenken.


Migraine door stress

De hoofdpijn is bij mij (vrouw van 56) begonnen rondom mijn 8ste jaar. Twintig jaar geleden, na een mislukte emigratie terug in Nederland, is de hoofdpijn verergerd. Zelden ervaar ik een dag zonder hoofdpijn. De pijn zit meestal rechts, maar heeft vaak ook het band-om-het-hoofd-gevoel, vergezeld van kleine, branderige ogen, bleek zien, enz. Ter afwisseling van de dagelijkse hoofdpijn heb ik 1 à 2 keer per week een migraine-aanval, begeleid door de bekende verschijnselen, hoewel ik minder vaak misselijk ben dan vroeger. Pas tegen de avond treedt verbetering op, maar 's nachts word ik tussen 4 en 6 uur vaak weer wakker met hoofdpijn. Ter coupering van de aanval gebruik ik de Imigran injectie, in de bil, door de kleding heen (is minder pijnlijk dan in het bovenbeen!). Maag en darmen blijven een zwak punt. Er trad geen verbetering van mijn migraine op na gebruik van een maagzuurremmer. Verder heb ik zoveel reguliere en alternatieve therapieën geprobeerd dat ik met die ervaringen een Hoofdzaken kan vullen. Ook twee bètablokkers heb ik geslikt. Had geen effect, behalve in mijn portemonnee. Antidepressiva, ik heb er twee gebruikt, zonder enig effect. Vorig jaar heb ik 7 weken geen enkele pil aangeraakt. Een helse periode, die voor mij volkomen zinloos is geweest. De hoofdpijn is niet verdwenen. Voeding is volgens mij geen trigger, wel spanning, te weinig rust, weerverandering en te weinig buitenshuis zijn. Ik vind dat ik, afgezien van de migraine, een redelijke conditie heb. Is er behalve de diagnose migraine nog iets meer te vertellen over de soort? En zo ja, welke behandeling hoort daar dan bij?"
Mevr. G.v.S. te B.

Dokter Spierings antwoordt:
U beschrijft een migraine die in de kinderjaren is begonnen en in een periode van stress, 20 jaar geleden, dagelijks is geworden. Daarbij wekt de hoofdpijn u blijkbaar 's nachts frequent uit de slaap, tussen 4 en 6 uur 's ochtends. De ernstige hoofdpijn die zich tijdens de slaap ontwikkelt, coupeert u met een Imigran-injectie. Bètablokkers and antidepressiva hebben geen effect gehad op de frequentie van optreden van de hoofdpijn.

Wat er hier bij de diagnose migraine hoort, is dat het waarschijnlijk gaat om de, door mij beschreven, nachtelijke vorm van migraine ("nocturnal migraine"). Deze nachtelijke migraine treedt met name op bij de migrainelijder van middelbare leeftijd en ouder. De aanvalsfrequentie is hoog, dit wil zeggen, enkele keren per week tot dagelijks, en de hoofdpijn ontwikkelt zich met name 's nachts. Als gevolg hiervan, ontwaakt de persoon vaak 's ochtends met ernstige hoofdpijn of wordt hij/zij tussen 4 and 6 uur 's ochtends door de hoofdpijn uit de slaap gehaald. Niets helpt abortief tegen deze hoofdpijn behalve een krachtig geneesmiddel, zoals de Imigran-injectie. Ook niets helpt preventief behalve een calcium-instroomblokker, zoals verapamil. Echter een goede dosering van een dergelijk geneesmiddel is meestal noodzakelijk, zoals 480 mg per dag wanneer verapamil wordt voorgeschreven. Het resultaat is vaak indrukwekkend!


Literatuur
Spierings ELH. Pediatric and geriatric migraine. In: Samuels MA, Feski S (redactie). Office Practice of Neurology. Churchill Livingstone, New York, 2003 (2de editie): 1369-1373.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Gebruik Sandomigran

Mijn hoofdpijngeschiedenis ziet er in het kort als volgt uit. Zolang ik (vrouw van 56 jaar) me kan herinneren heb ik 1 keer per jaar tot 1 keer anderhalf jaar aanvallen van ‘hoofdgriep’ gehad: een korte dag ziek met erge hoofdpijn en overgeven. Misschien begonnen na een val toen ik ongeveer 7 jaar was. Verder had ik altijd heel snel hoofdpijn als ik me drukt maakte. Dat ging zo tot ik 29 jaar was, tijdens mijn eerste zwangerschap. Ik werkte toen nog vier dagen per week en iedere morgen was begon ik met een paar keer over te geven en om het andere weekend had ik een migraine-aanval. Zo’n aanval kwam vrij plotseling op. Ik kon dan niet tegen licht en geluid, voelde me ontzettend naar. Mijn hoofd deed zeer, meestal eerst rechts, dan helemaal en dan links en ik gaf over tot ik niet meer kon. Daarna sliep ik een nacht.

Ik ben toen gestopt met werken en daarna ging het beter. De volgende twee zwangerschappen verliepen zonder extra aanvallen. De aanvallen kwamen toen 1 à 2 keer per jaar. Vanaf mijn 40ste jaar ongeveer kwamen de aanvallen geleidelijk aan steeds vaker. Vanaf mijn 50ste jaar lag ik zeker eens in de 10 dagen een dag op bed. Tussendoor slikte ik op zeker 4 dagen aspirines om op de been te blijven. Ik kon vast op een aanval rekenen als ik net ongesteld werd of was (in de overgang was er geen regelmaat meer in tijd of hoeveelheid bloedverlies). Inmiddels had ik blijvend een stijve nek en allerlei zere plekken op mijn hoofd. Ik ben toen ongeveer 1 jaar bij de fysiotherapeut geweest, die met ‘drukken’ probeerde te helpen, maar zonder duidelijk resultaat.

We hebben een drukke eigen zaak (waarvan ik de boekhouding verzorg, ongeveer een halve dagtaak), 3 opgroeiende kinderen, oude moeders (beide vaders eind 1996 binnen enkele maanden overleden) en begin 1997 ging het zo niet langer. Via een neuroloog kreeg ik Sandomigran voorgeschreven. Dat werkt bij mij uitstekend. Bij 1 tablet van 1,5 mg ’s avonds voor het naar bed gaan, ben ik vrij van hevige migraine-aanvallen. Om de paar weken is er een hoofdpijndag (soms bij spanning, soms ‘zomaar’, vooral in het weekend), maar ik kan bijna altijd met een paar paracetamol-tabletten overeind blijven. Sinds maart 1997 slik ik Sandomigran. Een paar keer heb ik geprobeerd te minderen door om de dag 1,5 en 1 mg te slikken. Na enkele weken kreeg ik dan vaker hoofdpijn en vooral last van mijn oren en evenwichtsorgaan, wat weer snel overging bij constante inname van 1,5 mg.

Mijn vraag is nu of het nog nodig is de Sandomigran te stoppen en zo ja, hoe dan? Mijn man is er voorstander van dat ik blijf slikken, omdat er nu weer afspraken te maken zijn en ik niet minstens de helft van de zondagen op bed doorbreng. Als het geen kwaad kan, heb ik zelf ook geen bezwaar tegen het slikken van Sandomigran. Van bijverschijnselen heb ik geen last: geen last van slaperigheid en ik ben slechts 2 kilo zwaarder geworden. Ik hoop dat u mij kunt geruststellen.”
Mevr. W.W-Z. te B.

Dokter Mulder antwoordt:
Sandomigran kan inderdaad als bijwerking slaperigheid en gewichtstoename hebben. Verder is het een mild, soms zeer effectief werkend middel, zonder relevante bijwerkingen. Er is dan ook geen bezwaar als u het blijft innemen, omdat u geen bijverschijnselen hebt. Al zou u het levenslang gebruiken, ik zie geen problemen in het verschiet. Wel zou ik, zo’n één keer per jaar, proberen om kortdurend met het middel te stoppen. U kunt het onderbreken, omdat geleidelijk aan de bloedspiegel c.q. de effectiviteit afneemt en niet schoksgewijs. Die onderbreking dient alleen om zeker te weten dat u Sandomigran op dagelijkse basis niet voor niets gebruikt. Mocht het niet lukken, dan kunt u direct weer herstarten.


Wat is overmatig?

In Hoofdzaken lees ik regelmatig over het risico van overmatig medicijngebruik. Omdat ik al geruime tijd Imigran gebruik, lijkt het mij nuttig te weten of ik daar te vaak gebruik van maak. Loop ik het risico dat de hoofdpijn medicijn-afhankelijk is geworden? Zo ja, welk advies heeft u dan?

Enkele gegevens: Ik ben man en 61 jaar. Migraine-achtige hoofdpijn heb ik meer dan 30 jaar. De (kloppende) hoofdpijn concentreert zich achter het bovendeel van mijn voorhoofd en enigszins naar beide zijkanten van mijn hoofd. Zonder medicijnen ontwikkelt zich een barstende hoofdpijn, die een aantal uren duurt. Gaat gepaard met overgeven. Geleidelijk zakt de pijn weg en minstens een dag daarna voel ik me nog in het geheel niet fit. Imigran onderdrukt de verschijnselen prima, zodat ik nog zelden ernstige klachten ondervind.

Medicijngebruik:
1998: 78 stuks Imigran 50mg
1999: 96 stuks
2000: 76 stuks

Ik gebruik steeds in doses van een halve tablet. Dit resulteert dus in gemiddeld bijna de helft van de dagen van het jaar een halve tablet Imigran 50mg. Een enkele proef met Naramig of Maxalt gaf geen beter resultaat. Propranolol heeft niet gewerkt. In de zomermaanden ligt het medicijngebruik wat lager dan gemiddeld. In mijn grote familie komt migraine slechts een enkele maal voor. Gelukkig mag ik melden dat ik geen andere gezondheidsklachten heb.”
G.H. te N.

Dr. Mulder antwoordt:
Afgaande op uw gegevens bent u vooralsnog erg tevreden met betrekking tot het, weliswaar hoge en frequente Imigrangebruik. Volgens mij is er bij u geen sprake van een Imigran-afhankelijke hoofdpijn. U gebruikt gemiddeld één op de vijf dagen een tablet. Om met een van de triptanen (Imigran, Naratriptan, Maxalt of Zomig) een medicijnafhankelijke hoofdpijn te verkrijgen dien je dit soort middelen minstens op vier verschillende dagen in de week to gebruiken. Of de overgang nu ligt bij vijf of zes dagen in de week is nog onvoldoende duidelijk. Misschien spelen hier ook wel individuele verschillen, zowel wat betreft patiënten als wat betreft de genoemde geneesmiddelen. Nogmaals, bij u is daar, gezien uw gegevens, geen sprake van.


Bij het opstaan

Mijn 17-jarige dochter is (waarschijnlijk) vanaf haar 8ste jaar hoofdpijnpatiënte. De symptomen zijn de laatste jaren echter meer uitgesproken geworden, zodat de diagnose ‘migraine’ pas vorig jaar gesteld is. Vooral de laatste maanden heeft zij 3 à 4 aanvallen per week. Het betreft het subtype ‘migraine bij het opstaan’ (geen aura, misselijk wakker worden waarna er meestal hoofdpijn volgt of wakker worden met hoofdpijn). Zij kan dan een halve tot een hele dag niet functioneren. Pijnstillers of Imigran helpen nauwelijks. Graag had ik geweten of er specifieke informatie, tips, behandelingen bestaan voor ‘migraine bij het opstaan’.”
Mevr. L.H. te H.

Dr. Mulder antwoordt:
Voorzover ik weet is er geen speciale diagnose ‘migraine bij het opstaan’. Drie à vier aanvallen per week pleit ernstig tegen de diagnose migraine, gezien de zeer hoge frequentie. Waarschijnlijk is er sprake van naar chroniciteit neigende niet-migraineuze hoofdpijn, waarbij misschien leef en slaapgewoonten een rol zouden kunnen spelen, gezien het feit dat deze hoofdpijn begint bij het ontwaken. Worden er nu helemaal geen pijnstillers gebruikt? Dit wordt mij uit de vraagstelling onvoldoende duidelijk. Gezien het zeer ingrijpende karakter lijkt consultatie van een ter zake kundige arts aangewezen.


Gezichtssauna

Sinds mijn 20ste jaar heb ik (vrouw van 33) hoofdpijnaanvallen. Tot een jaar of vier geleden ongeveer 2 keer per maand een aanval, die bestond uit eenzijdige hoofdpijn die zich concentreerde boven mijn rechteroog en uitstraalde naar de rest van mijn rechter hoofdhelft. Een aanval duurde meestal 2 dagen en eindigde meestal met 2 aspirines en slapen. Uitlokkende factoren waren onder meer weinig slapen, lang slapen, alcohol, lange autoritten, stress, snoep met gom. Ongeveer 6 jaar geleden heb ik een neusoperatie ondergaan, omdat de huisarts en de KNO-arts dachten dat de oorzaak mijn neusholte was. Dat bleek vergeefse moeite. Toen ik 4 jaar geleden ook begon over te geven tijdens de aanvallen, was de diagnose snel gesteld: migraine.

Inmiddels had ik een nieuwe huisarts die mij direct voorzag van adequate pijnstillers (Diclofenac) en het onderhoudsmedicijn propranolol (Inderal, 2 maal daags). Hij gaf me ook Primperan, maar ik had de indruk dat ik daar wat depressief van werd, dus dat slik ik niet meer. Het resultaat was geweldig: mijn aanvallen werden veel lichter (ik kon gewoon blijven werken; Diclofenac had ik niet nodig) en kwamen ook veel minder frequent voor. Toen ik echter zwanger raakte, mocht ik Inderal niet meer gebruiken. Direct kwamen de heftige aanvallen weer terug, met overgeven en al. Na 3 maanden zwangerschap bleven ze echter weg. Wel kreeg ik vanaf dat moment af en toe aura's. Tijdens de laatste fase van de bevalling heb ik wel drie aanvallen van aura gehad! De hoofdpijn bleef echter weg. Na de bevalling ben ik meteen begonnen met Propranolol HCL van Centrafarm (Inderal werd niet meer vergoed). Ik ben echter nooit meer teruggekomen op het niveau van voor de bevalling. De aanvallen komen nu weer vaker dan eens per maand en zijn matig tot zwaar. Soms gaat aan een aanval een aura vooraf en soms heb ik een aura zonder aanval.

Mijn vragen:
* Zitten in Inderal exact dezelfde stoffen als in Propranolol HCL van Centrafarm?
* Binnenkort moet ik een galblaasoperatie ondergaan. Klopt het dat migraine kan verdwijnen na zo'n operatie en zo ja, hoe kan dat dan?
* Al sinds het allereerste begin heb ik baat bij stoombaden (gezichtssauna). Ze helpen helaas alleen maar voor de duur van het stomen zelf, maar het is toch een aangename tijdelijke verlichting. Waardoor heeft zo’n gezichtssauna invloed op een migraine-aanval?”
Mevr. C.v.M. te S.

Dokter Mulder antwoordt:
1. Mijn inziens zit in Inderal eveneens Propanolol HCL. 2. Ik zie niet in dat een galblaasoperatie in positief of negatief opzicht invloed zal hebben met betrekking tot de migraine. Ik zou u een positieve invloed van harte toewensen, maar vrees dat de migraine-aanleg, dus de migraine vooralsnog niet zal verdwijnen. 3. Er zijn heel veel verschillende ervaringen met betrekking tot toediening van warmte en koude op verschillende plaatsen van hoofd en nek. Zowel bij de clusterhoofdpijn, als bij de migraine heeft dit bij een aantal mensen invloed. Een en ander heeft te maken met het feit dat de bloedvaten, ook die buiten de schedel gelegen zijn, een belangrijke rol lijken te spelen bij migraine-aanvallen. Deze bloedvaten zijn door warmte en koudemodaliteiten soms extern te beïnvloeden, soms als trigger, soms om klachten te verminderen. Er is hieromtrent geen wet van Meden en Perzen. Sommige mensen kunnen juist een migraine-aanval opwekken door stoombaden of een sauna. Anderen kunnen juist weer door warmte te appliceren de aanvallen op de achtergrond krijgen. Ieder heeft zo zijn eigen ervaringen.


Mondbranden

Ruim 30 jaar heb ik (vrouw van 56) migraine, waarvoor ik Imigran gebruik. Mijn grootste probleem (behalve migraine) op dit moment is mijn drogemond-syndroom en/of mondbranden. Een droog, branderig gevoel in de mond, zonder aanwijsbare oorzaak. Het is zo verschrikkelijk en het beïnvloedt mijn hele leven. Ik zit al ruim 3 jaar met deze mondziekte en weet me geen raad. Des te meer omdat ik merk dat het steeds erger wordt. Kan het iets met mijn maag te maken hebben? Onderzoek van mijn maag wees niets uit. Ik heb er verder al heel veel aan gedaan. Zo ben ik al geweest bij een mond- en kaakchirurg. Die stuurde me door naar het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Hier ontdekte men dat ik nog slechts 15 procent speeksel aanmaak. Het drogemond-gevoel is niet zo erg als het mondbranden en de gruwelijke vieze smaak in mijn mond. Ook mijn gebit wordt aangetast en de eerste kies, hierdoor, is al getrokken. Het syndroom van Sjögren *) is mij bekend, maar ik herken mezelf daar niet in. Gezien mijn migraine gebruik ik bijna iedere dag 1/2 Imigran en per dag 1 tablet propranolol. Voor mijn monddroogte gebruik ik een kunstspeeksel, wat ook niet helpt. Zou mijn medicijngebruik er iets mee te maken hebben. Zijn er andere patiënten die dit herkennen en een oplossing hebben?”
Mevr. F. v.d.S. te S.

*) Syndroom van Sjögren: ziekte voornamelijk bij vrouwen na de menopauze, gekenmerkt door te weinig vochtafscheiding van traan- en speekselklieren.

Reacties op bovenstaande oproepen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten, Postbus 65, 6660 AB Elst, telefoon: 0900-2020590 (30 ct/minuut), van maandag t/m vrijdag, (van 10 - 12 uur en van 14 – 16 uur). E-mail: hoofdpijnpatienten@planet.nl.

Dokter Van der Meulen antwoordt:
De klacht van een droge mond en ‘mondbranden’ is geen bekende bijwerking van propranolol. Bij sumatriptan komt in onderzoeken droge mond als bijwerking niet echt vaker voor dan bij een placebo (dat is een niet werkzame stof waarmee een geneesmiddel wordt vergeleken bij geneesmiddelenonderzoek) en wordt in beide gevallen aangegeven in ongeveer 2 procent. Bij de ziekte van Sjögren wordt in 46 procent van de patiënten migraine als bijkomende aandoening genoemd. U had de migraine echter al vele jaren voor dit probleem met uw mond ontstond. Anderzijds geeft de combinatie wel te denken. Wellicht is het toch nuttig verder onderzoek te laten verrichten of er bij u sprake zou kunnen zijn van de ziekte van Sjögren. Als dat het geval is, is er weinig of geen kans op verbetering. Los van uw klachten op mondheelkundig gebied moet wel worden gesteld dat dagelijks Imigran-gebruik ongewenst is. De kans is zeer groot dat dit leidt tot verhoging van uw hoofdpijnfrequentie. Overleg met uw arts over uw migrainebehandeling lijkt dan ook een goede zaak.


Naar de volgende pagina

Naar de vorige pagina

Terug naar de Migrainerubriek