home

 

 

Alles wat goed, edel en groots is in de menselijke natuur, ieder goddelijk vermogen en streven werd gevoed door de priesterfilosofen. Hun morele code, gebaseerd op altruïsme, is universeel geworden . . .

Wil stroomt door ons heen en gaat van ons uit, en wordt geleid door ons richtinggevend verstand. We kunnen langs de weg van ons meest innerlijke zelf opgaan naar de goden, dieper afdalen in de stof, omdat 'mensen individueel altijd onbelemmerd en ongedwongen over hun aangeboren vrije wil kunnen beschikken . . . De mens kan altijd zijn eigen gevoelens en zijn eigen gedachten veranderen, en als gevolg daarvan zijn eigen handeling.'

WIJ willen in deze lezing aantonen dat het Christendom niet een geheel nieuwe godsdienst was, maar voortkwam uit wat eerder bestond. Zijn hoofdleringen maken ook deel uit van oudere godsdiensten en vele riten en dogma's zijn overgenomen uit wat men het heidense geloof noemde. Alle godsdiensten leerden oorspronkelijk de goddelijkheid van de mens; maar deze leer werd later uit het oog verloren en in de plaats daarvan kregen we een geloofssysteem onder leiding van een hiërarchie, die voor de verlossing als voorwaarde stelde dat bepaalde leringen werden aanvaard en men aan bepaalde eisen voldeed.

  • “Ben ik mijn broeders hoeder ”?

    Is het onze plicht om tussenbeide te komen, als wij zien dat er onrecht geschiedt? Betekent plicht het verrichten van handelingen, waarvan anderen menen, dat ik ze zou moeten verrichten? Of betekent het verrichten van handelingen, waarvan ik weet, dat zij goed zijn voor anderen?

  • “Een ander gesprek met god, 5000 jaar geleden.”

    Onlangs verscheen de Indiase tekst genaamd Anugita voor het eerst in de Nederlandse taal. Het is een natuurlijk vervolg op de Bhagavadgita, waarin God (Krishna) een gesprek voert over het doel van het leven met zijn leerling Arjuna. De Anugita gaat over de yoga van kennis, welke kennis het meest belangrijk is voor de mens, en hoe hij of zij optimale helderheid van geest kan bereiken om die meest verfijnde kennis te bevatten. Over dood en geboorte, oorzaak en gevolg en de uiteindelijke eenwording met het goddelijke en de theorie en praktijk die daar naartoe leiden.

  • De leer van de cyclussen

    Cyclussen zijn zo gewoon, dat we ze als even vanzelfsprekend aannemen als lucht die we inademen, het water dat we drinken, en de vaste grond onder onze voeten. We kunne ons niet voorstellen hoe de wereld eruit zou zien zonder de vertrouwde herhaling van licht en duisternis om de vierentwintig uur, en de elkaar regelmatig opvolgende seizoenen, gebeurtenissen die verband houden met de dagelijkse draaiing van de planeet en de jaarlijkse gang rond de zon.

terug