OUDSTE BEKENDE NAAM

Uit de akte van 17-11- 1616 blijkt dat een Leendert [Klou/Clou/Clouw] de vader is van Adriaan Leendertsz.Klou. Hij is tot op heden de oudst gevonden direkte voorvader.Het is niet bekend of hij ook al de familienaam CLOUW voerde en ook woonachtig was in de Heerlijkheid Carnisse.

De naam Clouw is waarschijnlijk ontstaan uit het patroniem CLA[O]UWAERTSZ. Vroeger werd de Ambachtsheerlijkheid West-Barendrecht ook wel JAN CLAUWAERTSZ. AMBACHT genoemd. Een relatie is nog niet gevonden met Leendert Clouw.

Terug

NAAMSVERANDERING IN LEEGENDIJCK.

De naam Lagendijk is volgens het Meertens Instituut, een ADRESNAAM.
Doordat Adriaan Leendertsz Klou in 1616 zijn huis met erf en teling,gelegen in Carnis, verkocht en hij verhuisde naar Smitshoek, waar hij zich vestigde aan de Leegenachterdijck van Charlois, veranderde daarna de familienaam Klou in:

Leegendick/Leeghendijck/Laegendijck/Laagendijck/Lagendijk.

Het Meertens Instituut te Amsterdam onderscheidt verschillende soorten familienamen.Vele zijn van toponiemen (= aardrijkskundige aard) afgeleid. Deze namen gaven aan waar men vandaan kwam,de zgn. HERKOMSTNAAM, welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijbehorend land in eigendom of pacht had.

Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde, want straatnummers had men toen nog niet.
Dit type naam noemt men dan ook ADRESNAAM ter onderscheiding van HERKOMSTNAMEN, die meestal terug te voeren zijn op de namen van steden,dorpen en landen waar men oorspronkelijk vandaan kwam.

ADRESNAMEN of MICROTOPONYMEN zijn terug te voeren op de namen van:

boerderijen, huizen,velden,waterlopen en dijken.

De elite die zich naar haar bezittingen noemde, plaatste zich als het ware tussen deze categorieŽn in.

De naamsverandering van CLOUW in LAGENDIJK is geleidelijk ontstaan nadat Adriaan Leendertsz Clouw zich met zijn familie in 1624 vestigde op Smitshoek .Sinds 1631 bezaten zijn zonen Jan Adriaensz Clouw, Leendert Adriaensz Clouw en Salomon Adriaansz CLOUW enige huizen en erven met plantages die gelegen waren aan de Charloisse Lagendijk. De familie woonde vele jaren aan deze dijk. Aan het eind van de 17e eeuw verhuizen zijn nazaten naar o.a. West-IJsselmonde en gebruiken zij de naam LEEGENDIJCK / LAEGENDICK / LAAGENDIJK, die dus verwijst naar de voormalige woningen aan de Charloisse Lagendijk. [=Leegenachterdijk genoemd onder Smitshouck, die naar het oosten overgaat in de Smeetlandse Lagendijk].

Arien Salomonsz is bouwman aan de Smeetlandse Lagendijk, waar hij land bezit in de 68 morgen polder. De polder Klein Nieuwland werd ten westen gescheiden door de boezemkade van de aldaar gelegen boezem en de 68 morgen polder, ook wel genoemd ''de laagjes''.

Terug