Homepage
 

Inhoudsopgave
 
 
 

VPR-Index (home)

Inleiding

Inventarisatie en analyse

Communicatiebeleid 

Extern Communicatieplan

Systematische analyse algemene folder

Promotieplan Mavo

Conclusie

Bibliografie

Bijlagen
Downloadable file
Word 97 (50 A4)

Download complete rapport
hier

Promotieplan Mavo

In paragraaf 3 is een Communicatieplan voor het MC ontwikkeld. In deze paragraaf worden een promotieplan en een middel voor de Mavo ontwikkeld. Deze twee plannen zijn dan ook niet los van elkaar te zien. De algemene doelstellingen en middelen die voor het gehele MC ontwikkeld zijn, zullen in dit gedeelte niet behandeld worden. Toch zal er wel een overlap van doelstellingen en boodschappen zijn omdat de Mavo natuurlijk wel een onderdeel blijft van het MC. Doel van het promotieplan voor de Mavo is om deze zo goed mogelijk naar buiten (en binnen) toe te verkopen. 

De problemen die de Mavo van het MC kent : 
- Het ontbreken van een Mavo/Havo-brugklas 
- Concurrentie van andere scholen, voornamelijk het Zernike-college. 
- De ‘diaspora’ situatie; de spreiding van de Mavo over verschillende gebouwen 
- Het ontbreken van een MBO-netwerk 

De doelstellingen van de Mavo: 
1 Zorgen voor een toename van het aantal Mavo-leerlingen 

De communicatiedoelstellingen van de Mavo: 
2 Kennisoverdacht van het MC (benadrukken sterke punten) 
3 BeÔnvloeden van houding en gedrag t.o.v. het MC 
4 Binding met doelgroepen continueren en versterken 

De uitgangspunten in het promotieplan: 
- Doelstelling 1 geldt als belangrijkste doelstelling in het promotieplan. 
- Communicatiedoelstellingen 2, 3 en 4 moeten bijdragen aan het bereiken van doelstelling 1. 
- Communicatiebeleid alleen kan nooit tot doelstelling 1 leiden, hiervoor dient ook het organisatiebeleid aangepast te worden. Het geldt met name voor het ontbreken van de Mavo/Havo-stroom en de ‘diaspora’-situatie en het ontbreken van een MBO-netwerk. 
- Concurrentie is een blijvend probleem dat niet opgelost kan worden. Er moet constant gezorgd worden voor een zo goed mogelijke profilering t.o.v. de concurrentie. Dit is een communicatieprobleem dat door het nastreven van doelstellingen 2, 3 en 4 geminimaliseerd kan worden. 

In de matrix die hierna volgt, wordt aangegeven welke doelstellingen bij welke boodschap en welke doelgroep horen en met welke middelen deze doelstellingen behaald kunnen worden. Ook is de frequentie aangegeven. Tevens wordt aangegeven in welke fase het middel gebruikt moet worden. Fase 1 geldt dan voor de periode voor de verhuizing en periode 2 voor de periode na de verhuizing. Veel middelen zullen identiek zijn aan die uit de tabel in het communicatieplan voor het gehele MC, zoals bijvoorbeeld de doelgroepen. 

Voor een volledig overzicht van deze paragraaf (incl. tabellen), download de W97-versie 
 
Ontwikkeling van een middel 

In deze paragraaf zal een bepaald middel uit het promotieplan voor de Mavo concreet uitgewerkt worden. Wij hebben gekozen voor het uitweken van een evenement, namelijk de opening van de unilocatie in augustus 1999. Evenementen zijn door aandacht van de pers bij uitstek ge-schikt voor het krijgen van free publicity. De taak die wij ons hier toedelen het er op toe zien dat die publici-teit wordt geoptima-liseerd. 
 Als doelstelling stellen wij hier het zoveel mogelijk vergroten van de naamsbekendheid van het Maartenscollege en het maximaal profileren van de Mavo-afdeling. Dit willen wij bereiken door middel van free publicity. Met deze media-aandacht kunnen alle doelgroepen (zie hiervoor paragraaf 4a) bereikt worden. 

 Voor het openen van de unilocatie stellen wij het volgende voor: Laat de festiviteiten samengaan met een grote aktie voor een goed doel. Gedacht kan worden aan een doel dat aansluit op de contacten die de school heeft met Greenpeace en Amnesty. Het voordeel van een grote aktie voor een goed doel is dat dit de school vrijwel zeker extra publiciteit oplevert, ook niet onbe-langrijk is dat zo'n aktie perfect aansluit op de waarden "res-pect, aandacht, vertrouwen" die het Maartenscollege wenst uit te dragen. Het uiteindelijke gevolg van een goed uitgevoerde aktie bij de opening van de unilocatie zal zijn dat de naam Maarten-scollege meer bekendheid heeft gekregen en dat de Mavo-afdeling zich geprofileerd heeft. 
 Van de eerder genoemde doelstellingen is met name het profileren van de Mavo belangrijk. Bij publiciteit voor de Mavo krijgt de naam Maartenscollege namelijk automatisch publiciteit, andersom is dat veel minder het geval. Bij het profileren van de Mavo is het van belang dat de Mavo-afdeling aktiviteiten ont-plooit die door de andere afdelingen niet gedaan worden, op die manier profileert de Mavo zich ten opzichte van de andere afde-lingen binnen de school. De Mavo-aktiviteiten dienen meer in het oog te springen dan die van andere afdelingen. Dit omdat anders de afdelingen Havo, Athe-neum en Gymnasium een groot deel van de publiciteit zullen opeisen, publiciteit die ook voor het profile-ren van de Mavo had kunnen worden aangewend. 
 Dit alles in ogenschouw nemende lijkt het ons het beste de aktie door de gehele school te laten voeren. Dit heeft meerdere voordelen: 
1) er wordt meer geld opgehaald voor het goede doel, wat ook een belangrijk doel is van zo'n aktie. Dit sluit aan op de waarden waar het MC voor staat. 
2) een collectieve aktie van de hele school is overzichtelijk, zowel voor de organisatie als voor de pers. 

Stappenplan: 
najaar 1998: Oprichting van een werkgroep die de aktiviteiten rond de opening van de unilocatie zal organiseren, in deze werkgroep zitten minstens 1 lid van de schoolieding, docenten, leerlingen en ouders. 
december 1998: Keuze voor een goed doel door een speciaal voor de aktiviteiten rond de opening opgerichte werkgroep. 
januari 1999: Het gekozen goede doel wordt op de hoogte gesteld van de intentie van het Maartenscollege. Eventuele eisen of wensen van de organisatie die staat voor het goede doel (Amnesty of Greenpeace) worden in kaart gebracht opdat die vanaf de eerste overleg ronden in de besluitvor-ming meegenomen kunnen worden. 
januari-april 1999: Brainstorm-sessies in kleine groepen (gedacht kan worden aan 1 of 2 leden van de werkgroep met een aantal ouders of een aantal leerlingen) over mogelijke manieren om aktie te voeren voor het gekozen goede doel. 
april 1999: Mogelijke "gulle gevers" worden in kaart gebracht. Gedacht kan worden aan sponsoring door het architectenbureau dat de uniloka-tie ontworpen heeft of door de aannemer. Tevens kan van de leerlin-gen en hun ouders een vrijwillige bijdrage voor het goede doel ge-vraagd worden. 
april 1999: De gekozen gulle gevers worden gepolst. Indien zij afwijzend staan tegenover een bijdrage aan het goede doel dient gezocht te worden naar nieuwe geldschieters. 
mei 1999: De ideŽen en eisen van de geldschieters worden meegeno-men in de uiteindelijke planning van de aktie. De middelen worden in kaart gebracht. mei 1999: De concrete invulling van de aktie wordt door de werkgroep vastgesteld. Dit geldt vooral voor de wat grotere aktiviteiten waar enige organisatie-tijd voor gevraagd wordt. Ook wordt een taakverdeling tussen de verscheidene afde-lingen vastge-steld. Het werkgroep-lid uit de schoolleiding ziet erop toe dat de gestelde communicatiedoelen worden nagestreeft. 
mei-augustus 1999: Leden van de werkgroep leggen zich toe op het organiseren van de verscheidene aktiviteiten gedurende de aktie. 
Een voorbeeld van een aktiviteit kan zijn een symbolische mars van de Mavo leerlingen en docenten langs alle oude vestigingen van de Mavo, waarmee geld wordt opgehaald. Bij iedere vestiging sluit een aantal leerlingen zich aan bij de groep die uiteinde-lijk als een grote groep bij het hoofd-gebouw arriveert. Tijdens de wandeling voeren de leer-lingen spandoeken met zich mee waarop onder andere het goede doel, de Mavo en het Maartenscollege genoemd worden. Bij aankomst bij de unilokatie wordt door een persoon die de mars heeft gelopen de opbrengst overhandigd aan een representant van het goede doel. 
juni 1999: Indien tot een mars besloten is, wordt de route voor de mars uitgestippeld en medege-deeld aan de politie Gronin-gen en aan de politie Haren. Die kunnen beoordelen of de route geschikt is en of eventueel vergun-ningen vereist zijn of dat er begelei-ding nodig is. 
juni 1999: Leerlingen en leraren worden op de hoogte gebracht van de definitieve plannen voor de feestelijke opening van de unilo-katie en van de aktie voor het goede doel. Tevens worden zij aangezet hun bijdrage te leveren aan het goede doel. Deze bijdra-ge is niet enkel financieel maar vooral creatief. Het zijn de leerlingen en docenten die de aktie cachet moeten geven met eigen initiatieven. Alles blijft echter onder toezicht van de werkgroep die de promotione-le doeleinden bewaakt. 
juli/augustus 1999: Taken worden verdeeld, de uiteindelijke wordt dagplan-ning vastgesteld. De concrete organisatie van de dag is nu rond. 
augustus 1999: De pers wordt door middel van een persbericht op de hoogte gebracht van opening van de nieuwe unilokatie en wordt tevens gewezen op de grote aktie die voor een goed doel wordt opzeget. Ingelicht worden in ieder geval de Gezinsbode, de Loeks, de lokale media te Haren en buurtkrantjes uit het zuiden van de stad Groningen, Radio en TV Noord, Oog radio, Regionale kranten. De pers krijgt een uitgebreid dagprogram-ma en een routebe-schrij-ving van de mars.