Homepage
 

Inhoudsopgave
 
 
 

VPR-Index (home)

Inleiding

Inventarisatie en analyse

Communicatiebeleid 

Extern Communicatieplan

Systematische analyse algemene folder

Promotieplan Mavo

Conclusie

Bibliografie

Bijlagen
Downloadable file
Word 97 (50 A4)

Download complete rapport
hier

 

Inleiding

Enkele maanden geleden heeft het Maartenscollege ons bureau benaderd met de vraag een adviserend rapport te schrijven over de externe communicatie van het Maartenscollege. Daarbij heeft ze ons verzocht in het rapport duidelijk rekening te houden met een aantal speerpunten. In de halve eeuw van het bestaan van de school heeft ze veel veranderingen meegemaakt. Reden voor het Maartenscollege om ons bureau om advies te vragen zijn de komende veranderingen waar ze mee te maken krijgt. Verhuizing naar de unilocatie en implementatie van de tweede fase vormden een goed startpunt voor het structureel bedrijven van externe communicatie. Dit gebeurt tot op heden op ad hoc basis. 

Het resulterende rapport heeft als doelstelling een advies geven over hoe de externe communicatie van het Maartenscollege (verder: MC) systematisch en planmatig aangepakt moet worden op zowel de korte (tot aan de verhuizing en de implementatie van de tweede fase) als de langere termijn, met als doel de externe communica-tie te verbeteren en het leerlingenaantal van de Mavo-afdeling structureel te doen stijgen. Wij doen dit aan de hand van de volgende vraagstelling: Op welke manier kan de huidige communicatie van het MC te Groningen, met betrekking tot de in het schoolplan geformuleerde beleidsterreinen en de hieruit voortvloeiende doelstellingen op zowel de korte (tot aan de verhuizing en de implementatie van de tweede fase) als de langere termijn (na de verhuizing en de implementatie van de tweede fase), systematisch en planmatig gemaakt worden? 

Een systematische en planmatige communicatie zoals boven genoemd is een communicatie die is gebaseerd op een communicatiebeleid, bestaande uit uitgangspunten, algemene communicatiedoelstellingen en -strategieŽn, en die consequent wordt uitgevoerd in de vorm van verschillende boodschappen, met verschillende middelen, voor verschillende doelgroepen, op verschillende manieren en met verschillende frequenties. Om de hierboven geformuleerde vraag verantwoord te kunnen beantwoorden, zijn we vanuit onze bureaufilosofie te werk gegaan. Het eindresultaat ligt voor u. Deelvragen en bijbehorende operationalisaties treft aan in de bijlage I. 

De afzonderlijke paragrafen van dit rapport tonen de door ons gevolgde werkwijze. Allereerst treft u een analyse van de huidige situatie aan. Op basis van een sterkte-zwakte analyse van het gevoerde beleid (op gebied van communicatie), de daaruit voortvloeiende doelstellingen, de huidige manier van communiceren en een beeldvormend onderzoek van de algemene folder hebben we de uitgangspositie voor herdefiniŽring van de communicatie geformuleerd. 

Uitgaande van de identiteit van het MC, de resultaten van de analyse van de uitgangspositie, de speerpunten in het te voeren beleid van het MC en de komende veranderingen, hebben we een communicatiebeleid opsteld. Dit treft u aan in de tweede paragraaf. 

De derde paragraaf staat in het teken van de uitvoering van de hervorming van de communicatie. Uitgaande van het geformuleerde beleid is een communcatieplan met bijbehorende doelstellingen opgesteld. Omdat de school te maken krijgt met ingrijpende veranderingen in haar omgeving, hebben we in deze hervorming een fasering aangebracht. 
De algemene folder van het MC kan in de huidige vorm niet blijven bestaan. Hiertoe hebben we een herschrijfadvies gegeven. De focus ligt hierbij op het wervende aspect van de folder en de daaraan gerelateerde doelgroepgerichtheid. Hieraan is de vierde paragraaf gewijd. 

De Mavo-afdeling van het MC zou gebaat zijn bij extra promotie om zodoende het leerlingenaantal structureel te doen stijgen. Hiertoe hebben we een promotieplan ontwikkeld dat aan deze wens zou moeten voldoen. Dit tref u aan in de vijfde, en laatste, paragraaf. 

Afsluitend treft u onze conclusies aan die alle aanbevelingen en adviezen incorporeren, zoals ze in het rapport zijn opgenomen. 

(de conclusies zullen echter niet op internet verschijnen om begrijpelijke redenen)