Homepage
 

Inhoudsopgave
 
 
 

VPR-Index (home)

Inleiding

Inventarisatie en analyse

Communicatiebeleid 

Extern Communicatieplan

Systematische analyse algemene folder

Promotieplan Mavo

Conclusie

Bibliografie

Bijlagen
Downloadable file
Word 97 (50 A4)

Download complete rapport
hier
 

Communicatiebeleid In deze paragraaf wordt het door ons voorgestelde communicatiebeleid geformuleerd. 

Het MC is een 'levende school' die in interactie leeft met haar omgeving, waarbij de school zich overwegend opstelt als zendende instantie. Communicatie als ge´ntegreerd onderdeel van het algemene beleid van het MC wordt op beleidsmatig niveau gevoerd, waarbij de identiteit van de school als uitgangspunt hiervoor dient. De interconfessionele identiteit van het MC komt tot uiting in de waarden aandacht, respect en vertrouwen. Over de betekenis van en het vormgeven aan (bijvoorbeeld het hebben van een commissie en protocollen ten tijde van ongebruikelijke voorvallen) deze identiteitsbepalende waarden moet intern (op managementniveau) worden gecommuniceerd. Alleen dan kunnen deze waarden in de externe communicatie dusdanig helder weergegeven worden dat door consistente en doelgerichte inzet van bewust gekozen communicatiemiddelen en -boodschappen de omgeving een positief beeld ontwikkelt over het MC. Dat beeld moet bovendien samenvallen met het gewenste beeld. De communicatie van de school heeft tot doel kennis over te dragen (o.a. met betrekking tot de unilocatie), houding en gedrag ten opzichte van het MC te be´nvloeden, nieuwe leerlingen te werven (door de waarden aandacht, respect en vetrouwen als unique selling point te communiceren) en de binding met de bestaande doelgroepen te continueren en te versterken. Hiertoe wordt communicatie naar de relevante doelgroepen systematisch gehanteerd teneinde via een constant en/of structureel contact de doelgroepen te informeren over de produkten en diensten van het MC. 
Voor een nadere verantwoording van het communicatiebeleid verwijzen wij naar bijlage 3.