Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Testament Pieter Lindertse DEKKER en Maritie Marinusse (1746)

GA Borssele, RAZE 2518 (Baarsdorp), no. 2

   

In den name Godes amen
Op huijden den 20 april 1746 sijn onder genaemde schepenen met mij secretaris ontbooden en geweest ten huijse van Pieter Leenderse Dekker en Marite Marinis beide egte man en vrouwe woonende op Baarsdorp den man met ons gaande en staande dog de vrouwe siekelijk te bed leggende dog egter beijde haere sinnen en verstant na allen uijtterlijken schijn ten vollen magtig sijnde soo ons ten passeren deser claarlijk is gebleken


De welke verclaeren uijt haeren vrijen wille en sonder persuatie of misleijdinge van imandt ter werelt te rade sijn geworden omme te disponeren van haere tijdelijke goederen hun van Godt op dese werelt verleent doende alvoorens doodt en te niete alle haere voorgaande testamenten ofte andere makingen hoedanig en van wat natuere de selve souden mogen sijn begeerende dat of geene der selver eenige de minste reslutie sal werden genome vervolgens als nu van nieuws disponerende van alle haere tijdelijke goederen soo roerende als onroerende actien en crediten gene van dien uijtgesondert ofte gereserveert die den eerstervenden met de doodt ontruijmen en na late zal daar van verclaeren sij testatuers wedersijts den eerst stervenden den langstlevenden te institueren en te nomineren tot hunne eenige en universeile erfgenaam met dien verstande nogtans dat den langst levende aan de cinderen van den eerstervende sal moeten uijtceeren de bloote en naakte legitime portie de cinderen na scherpheijt van regten competerende


Stellende verder den eerstervende den langstlevende met Marinis van Steveninck als reddenaar van den geheele boedel en als voogden sonder aan imand eenige openinge van den selven te moeten doen mitsgaders als eenige voogt of voogdesse over haere na te laten cinderen en haere goederen kwamen te sterven den overbliven met magt om een andere voogt ten haaren beliefte te mogen ciesen
Uijtsluijtende en secluderen alle geregten ende weescameren waer hun sterfhuijs mogte comen te vallen ende wel expresselijk die van Baarsdorp niet willende dat de selve met haere na te laten cinderen ofte goederen sullen hebben te bemoeijen


Allent gene voorsz. staat de testatueren van woorde tot woorde voorgelesen sijnde verclaarde het selve te wesen hun lieder laatste en uijterste wille ofte testament willende ende begeerende dat het selve na hun doodt in alle sijne deelen volcoomen cragt hebben en stant grijpen sal het zij als testament codicille ofte soo imandts uijterste wille best bestaan en subsisteren can


Aldus gedaan en gepasseert ten huijse van de testatueren ten presentie van Pieter Bruijnooge en Jacob Bruijnooge en Maarte Vermerwe als schepens der paroghij ende heerlijkheijt van Baarsdorp die desen beneffens de testatueren en mij zecrataris hebben onderteijkent

 

terug

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2005. C. Griep.