Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Maria RAB (1865-1946)
Onderwijzeres op Vlieland

 

Maria Rab wordt geboren op 11 februari 1865 op Terschelling, als derde van de vijf dochters van Reinder Rab en van Cornelia de Boer.
Haar vader is eerst schipper en gezagvoerder, later slager in het dorp West-Terschelling.

 

 

 
Ze volgt een opleiding aan de kweekschool, en ontvangt op 4 april 1883 te Amsterdam haar acte van bekwaamheid als onderwijzeres. Ze is dan 18 jaar oud.
Na het behalen van haar akte solliciteert ze dezelfde maand nog naar de positie van onderwijzeres aan de Lagere School te Vlieland.

In de gemeenteraadsvergadering van Vlieland, op 25 april 1883, komt het punt van de benoeming aan de orde. Er zijn drie sollicitanten, waarvan er één volledig ongeschikt blijkt, en een ander zich intussen teruggetrokken heeft.
Maria Rab echter wordt door "den Heer Schoolopziener ten zeerste aanbevolen", en wordt derhalve met algemene stemmen tot onderwijzeres benoemd. Haar jaarwedde zal Fl 700,- bedragen, ingaande 1 mei 1883.
De voorzitter merkt tevens op "dat het wenschelijk zoude zijn de nieuwe school, waarvan thans twee lokalen in gebruik zijn, geheel in gebruik te nemen, zoo mede de nieuwe woning voor den onderwijzer".

 

Op 20 juli 1890 trouwt ze te Vlieland met Nanning Willem Duinker, geboren 19 februari 1864 te Oudeschild (Texel), als zoon van Paulus Duinker en Johanna Maria Kikkert.

De notulen van de gemeenteraadsvergadering van Vlieland van donderdag 7 november 1895 vermelden ondermeer: "Een verzoek van de Onderwijzeres Mejuffrouw Duinker-Rab, om drie maanden verlof uit hare betrekking, ingaande 1 januari 1896, wegens zekere omstandigheden als gehuwde vrouw, terwijl gedurende genoemd verlof voor hare rekening in de vacature zal worden voorzien. Wordt toegestaan, zoonodig voor vier maanden, mits onder nadere goedkeuring van het Hoofd der School en den Heer Schoolopziener wat betreft de aantestellen Onderwijzeres."
Ze werkt als onderwijzeres tot 1898.